Ο τομέας της κοινωνικής φροντίδας περιλαμβάνει ένα ευρύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο φάσμα κοινωνικών και ιατρο-κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες (π.χ. παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, άτομα που βιώνουν καταστάσεις κρίσης κ.ο.κ.) που υποστηρίζουν τους ωφελούμενους ως προς την αυτόνομη διαχείριση των απαιτήσεων της ζωής στην κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνική τους προσαρμογή και συμμετοχή. Πρόκειται για ένα πεδίο εξαιρετικά “ευαίσθητων” υπηρεσιών που, αφενός, παρουσιάζει υψηλή υπεραξία για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη, αφετέρου, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες προκλήσεις ως προς την διασφάλιση της συνέχειας, της ποιότητας και της επάρκειας της παρεχόμενης φροντίδας.

Στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΑΣΔΑ, εδρεύουν οι ακόλουθες ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας με σχετική εξειδίκευση:

Επίσης, στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΑΣΔΑ, εδρεύουν ή/και διατηρούν δομές οι ακόλουθοι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας (εγγεγραμμένοι στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας):