ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός φορέα ΚΑΛΟ είναι το “κοινωνικό αποτέλεσμα” της δράσης του, δηλ. το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όφελος που αποκομίζουν από την δράση του συγκεκριμένου φορέα:

 • η ομάδα – στόχου του (ωφελούμενοι ή/και πελάτες),
 • η τοπική κοινότητα,
 • το φυσικό περιβάλλον και
 • το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες λειτουργίες των φορέων ΚΑΛΟ καθώς τους επιτρέπει να παρακολουθούν (αλλά και να αναδεικνύουν προς το εξωτερικό περιβάλλον) τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνουν τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν (κοινωνική ωφέλεια). Στην επιστημονική βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες μεθοδολογίες και εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου χωρίς, όμως, να προκύπτει συναίνεση ως προς το ποια προσέγγιση / πρακτική είναι η βέλτιστη. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και τα όργανα της Ε.Ε. τείνουν να εστιάζουν περισσότερο στη διάδοση των γενικών αρχών που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας παρά στην ανάπτυξη μίας ομοιόμορφης και κοινά αποδεκτής μεθόδου μέτρησης. Εντούτοις, έχουν αναδειχθεί συγκεκριμένα κοινά βήματα που πρέπει ένας φορέας να ακολουθήσει για να καταλήξει σε ένα αντικειμενικό (σχετικά) αποτέλεσμα αναφορικά με την μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου του. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτά τα βήματα και να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς ΚΑΛΟ ως προς τη σημασία της μέτρησης του κοινωνικού τους αντικτύπου.

1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός φορέα ΚΑΛΟ είναι το “κοινωνικό αποτέλεσμα” της δράσης του, δηλ. το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όφελος που αποκομίζουν από την δράση του συγκεκριμένου φορέα:

 • η ομάδα – στόχου του (ωφελούμενοι ή/και πελάτες),
 • η τοπική κοινότητα,
 • το φυσικό περιβάλλον και
 • το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες λειτουργίες των φορέων ΚΑΛΟ καθώς τους επιτρέπει να παρακολουθούν (αλλά και να αναδεικνύουν προς το εξωτερικό περιβάλλον) τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνουν τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν (κοινωνική ωφέλεια). Ειδικότερα, η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου βοηθά τα στελέχη των φορέων ΚΑΛΟ:

 • να αναστοχάζονται τις μεθόδους και τις δράσεις του φορέα τους, εντοπίζοντας επιτυχίες και αποτυχίες, δυνατά και αδύνατα σημεία, ορθές και λανθασμένες πρακτικές,
 • να επεξεργάζονται την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν για την εύρεση νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων και δράσεων ή/και την αποφυγή λαθών ή/και την άμβλυνση κινδύνων,
 • να καλλιεργούν την συνοχή της ομάδας τους,
 • να δημοσιοποιούν τις καλές πρακτικές τους και να διαχέουν την σωρευμένη γνώση / εμπειρία στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα τους,
 • να οικοδομούν μία σαφή και αξιόπιστη εικόνα του φορέα τους προς το εξωτερικό περιβάλλον σύμφωνα με τις αρχές της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά τη μέτρηση του κοινωνικού του αντικτύπου, ένας φορέας ΚΑΛΟ καλείται να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επίτευξη θετικού αποτελέσματος από τη δράση του όπως εισροές, δραστηριότητες, εκροές (μετρήσιμα αποτελέσματα) και αποτελέσματα (αλλαγές που επιφέρει η δράση του).

Αναγκαία στοιχεία για τον κοινωνικό αντίκτυπο

Εισροές

Χρηματοδότηση
Προσωπικό
Δίκτυο
Επίλυση προβλήματος
Καινοτομία
Εθελοντές

Δραστηριότητες

Προγράμματα
Εγχειρήματα
Εκδηλώσεις
Εκπαίδευση
Επικοινωνία
Ανάπτυξη

Εκροές

Δείκτες αντικτύπου

Εισροές

Βελτίωση διαβίωσης
Βελτίωση υγείας
Οικονομική ανάπτυξη
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Στην επιστημονική βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες μεθοδολογίες και εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου χωρίς, όμως, να προκύπτει συναίνεση ως προς το ποια προσέγγιση / πρακτική είναι η βέλτιστη. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και τα όργανα της Ε.Ε. τείνουν να εστιάζουν περισσότερο στη διάδοση των γενικών αρχών που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας παρά στην ανάπτυξη μίας ομοιόμορφης και κοινά αποδεκτής μεθόδου μέτρησης.

Για να μάθετε περισσότερα ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιόπιστη και αποτελεσματική αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου ενός φορέα ΚΑΛΟ, προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι κατανοούν και αποδέχονται ότι:

 • η μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου είναι μία απαιτητική διαδικασία
 • η μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου είναι μία συμμετοχική διαδικασία
 • η μέτρηση αντικτύπου είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει ειλικρίνεια και θάρρος.