Ανάπτυξη συνεργασιών

Εθνικές & Περιφερειακές Ενώσεις

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (άρθρο 9 του Νόμου 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 205), δέκα (10) τουλάχιστον φορείς ΚΑΛΟ δικαιούνται να συστήσουν «Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ» με στόχο την συλλογική τους εκπροσώπηση και την από κοινού προαγωγή της δράσης τους.

Για να ενημερωθείτε για τις υφιστάμενες ενώσεις φορέων ΚΑΛΟ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δείτε ενδεικτικά: