Το ανά χείρας Εγχειρίδιο αποτελεί το τελευταίο Παραδοτέο της Δράσης ΤΔ-1.7 «Ενημερωτικές και Επιστημονικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Παρατηρητηρίου» του Τομέα Δραστηριοτήτων (ΤΔ.1) με τίτλο «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στη Δυτική Αθήνα» του Έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και […]
Το ανά χείρας Εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο Παραδοτέο του Τομέα Δραστηριοτήτων (ΤΔ.1) «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στη Δυτική Αθήνα» της Πράξης «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ». Αντιστοιχεί […]
«Πρόσφατες εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η Σύσταση του 2023 για την ανάπτυξη Πλαισίου Συνθηκών για την Κοινωνική Οικονομία»
«Εμβληματικές Θεσμικές Πρωτοβουλίες Διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»
«Το οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας»
«Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»