Ο Καμβάς Κοινωνικού Επιχειρηματικού Μοντέλου (Social Business Model Canvas – SBMC), είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρηματιών κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Ο Καμβάς είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες καθώς παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργαστούν υποθετικές και εναλλακτικές αποφάσεις και να παρατηρήσουν τις ενδεχόμενες συνέπειές τους πριν ακόμη συστήσουν την επιχείρησή τους. Παράλληλα, ο Καμβάς είναι πολύτιμος και για τους υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες γιατί τους βοηθά να ελέγχουν ανά τακτά διαστήματα τις στρατηγικές τους επιλογές και να τις βελτιώνουν συνεχώς.

Πατώντας πάνω στα πεδία του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Μοντέλου που ακολουθεί, θα έχετε την δυνατότητα μέσω βηματικής διαδικασίας, με οδηγίες και χρήσιμες επισημάνσεις, να δημιουργήσετε το δικό σας Κοινωνικό Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Καμβάς Κοινωνικού Επιχειρηματικού Μοντέλου της
«……………………………………………………………………………………………………….»Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι