Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την τρίτη από ένα σύνολο τεσσάρων, με περιεχόμενο την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, που στοχεύουν στην καταγραφή και την κριτική ανάλυση στοιχείων και τάσεων σχετικά με το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σύνθεση αποτελεσμάτων από έρευνες που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια και αξιολογούν την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των ερευνών αποτυπώνουν το εργασιακό τοπίο στην Κ.ΑΛ.Ο., τον κοινωνικό […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών μέσω εργαστηρίων όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Η έρευνα αυτή σκοπό έχει να προωθήσει τον […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ομάδων εστίασης (focus groups) στη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στο σχεδιασμό στρατηγικών εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες.
Η έκθεση εστιάζει στη φύση και τη δραστηριότητα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Επικεντρώνεται στα είδη δραστηριοτήτων που προκύπτουν από καλές πρακτικές ενώ παρουσιάζει και αναδεικνύει ανάλογα παραδείγματα κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας: κάποια παραδείγματα αντλημένα από το εγχώριο […]
Η αναφορά εστιάζει στη δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τμήμα του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας. Επικεντρώνεται στη δραστηριότητά τους, που προκύπτει από καλές πρακτικές. Επίσης παρουσιάζει και αναδεικνύει ανάλογα παραδείγματα και κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά […]
Η Πράξη επιδιώκει να συμβάλλει στην κάλυψη σύνθετων κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων, ενισχύοντας την προώθηση της απασχόλησης και συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση του αποκλεισμού ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Βασικές κατευθύνσεις και σκοποί της έκθεσης αποτελούν από τη μία η αναδρομή και παρουσίαση παραδειγμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας του παρελθόντος και από την άλλη ο εντοπισμός και η διατύπωση παρατηρήσεων και προβληματισμών αναφορικά με αυτά μέσα από την τοπική, […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση με τίτλο «Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Ομάδες Εστίασης (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. – Συνεργατικά Σχήματα)» το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus […]
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο […]