Στο πλαίσιο μίας επιχείρησης, ο μετασχηματισμός των εισροών (πόροι από διάφορες πηγές) σε εκροές (προϊόντα / υπηρεσίες / αξία) πραγματοποιείται μέσω μίας σειράς ειδικών λειτουργιών (εξειδικευμένες και συντονισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες). Οι ειδικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στις κοινωνικές […]
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο […]
Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην έννοια του «κοινωνικού αντικτύπου» της δραστηριότητας των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στην ειδική αυτή έκθεση παρουσιάζονται μέθοδοι, δείκτες και εργαλεία για τον υπολογισμό και τη μέτρησή του κοινωνικού αντικτύπου όπως έχουν αποτυπωθεί […]
Στην παρούσα έκθεση θα αποτυπωθεί θεωρητικά, θα αναλυθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά και θα παρουσιαστεί η έννοια «καλές πρακτικές» στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. με κάποια παραδείγματα αντλημένα από την εγχώρια και διεθνή πρακτική […]
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο., διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των εργαστηρίων όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Μέσω της ανατροφοδότησης, του διαλόγου και της συνεργασίας πληροφορητών ενεργών […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus groups) όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Η αξία τέτοιων μελετών είναι […]
Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην έννοια των «καλών πρακτικών», ως ορθά σχεδιασμένων μεθόδων που συντελούν στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η παρουσία τους στη δραστηριότητα των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι διάχυτη. Ως εκ τούτου γίνεται προσπάθεια καθορισμού […]
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς ΚΑΛΟ, διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική κ.λπ. αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο […]