Συνεργασία ΟΤΑ με Φορείς ΚΑΛΟ

Η διασφάλιση της βιώσιμης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης αποτελεί πεδίο κοινής στόχευσης και αμοιβαίου οφέλους για τον δημόσιο τομέα (κεντρική διοίκηση και ΟΤΑ) και τον τομέα της ΚΑΛΟ. Ειδικά στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συστηματική αξιοποίηση των δράσεων των φορέων ΚΑΛΟ μπορεί να αποτελέσει μία πολύτιμη πηγή άντλησης πρόσθετων «εξωτερικών» πόρων τόσο για την επίτευξη κρίσιμων στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων κοινωνικής πολιτικής, όσο και για την σταδιακή διαμόρφωση πλαισίων κοινωνικής καινοτομίας, καθώς πολλοί από τους κοινωνικούς αναπτυξιακούς στόχους των τοπικών αρχών ενδέχεται να συγκλίνουν με τους στόχους των φορέων ΚΑΛΟ ή/και πολλές δράσεις ΚΑΛΟ μπορεί να παράγουν κοινό όφελος για την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την προώθηση υποδειγμάτων τοπικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Ο παρόν Οδηγός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των στελεχών των Δήμων (και, ιδίως, των στελεχών των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών) σε σχέση με την κρίσιμη δυνητική συμβολή της ΚΑΛΟ στην τοπική κοινωνική συνοχή και στην ενδυνάμωσή τους για την ανάπτυξη συστημικών συνεργειών μεταξύ των υπηρεσιών τους και των φορέων της ΚΑΛΟ.

Δικτύωση και συνεργασία Φορέων ΚΑΛΟ με εξωτερικούς συντελεστές (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)

Βασικός παράγοντας για την διασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και του θετικού κοινωνικού αντικτύπου των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) είναι η κοινωνική τους δικτύωση. Η κοινωνική δικτύωση αναφέρεται στους τρόπους που αξιοποιούν οι φορείς πάσης φύσεως για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να συναλλάσσονται μεταξύ τους.

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να ευαισθητοποιήσει τα στελέχη των φορέων ΚΑΛΟ για την αξία της δικτύωσης και της συνεργασίας με συντελεστές του “εξωτερικού” περιβάλλοντος (πρόσωπα και φορείς εκτός του τομέα της ΚΑΛΟ), να τα εξοικειώσει με τα κύρια γνωρίσματα των κοινωνικών δικτύων και να τα καθοδηγήσει ως προς τις βασικές λογικές ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύων με το εξωτερικό περιβάλλον.