Οι ΟΤΑ μπορούν να αντλήσουν πολύτιμη υποστήριξη από τους φορείς ΚΑΛΟ για την επίτευξη κρίσιμων στόχων κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Η συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ και φορέων ΚΑΛΟ για την από κοινού επιδίωξη στόχων κοινωνικής ωφέλειας παράγει υψηλή υπεραξία για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που είναι και ο τελικός ωφελούμενος της κοινής τους δράσης. Ενημερωθείτε

Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες (ΚΥΔΠ)
 
 
 

Καλές πρακτικές Ευρωπαϊκών Δήμων για την ανάπτυξη τοπικών οικοσυστημάτων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οδηγός ενδυνάμωσης στελεχών Δήμων σε θέματα ΚΑΛΟ
 
 

Σύζευξη ΟΤΑ, ευπαθών ομάδων και φορέων ΚΑΛΟ

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο και μηχανισμό για την ενδυνάμωση των συνεργειών και συνεργασιών και ενεργή εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη υφιστάμενων και/ή νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνδέθηκε εξ΄ αρχής με το εγχείρημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και στήριξε, σε πολλές περιπτώσεις, την ανάπτυξή της. Η συμβολή της παραμένει σημαντική, αφού γνωρίζει, όσο κανείς άλλος, τις ανάγκες, τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής της.

Οδηγός για την συμμετοχή των ΟΤΑ στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων ΚΑΛΟ

Ο βαθμός εξέλιξης του τομέα της ΚΑΛΟ αλλά και ο αντίκτυπος της δράσης του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη εξαρτάται σε σημαντική έκταση από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο οικοσύστημά της, δηλαδή στο περιβάλλον όπου οι φορείς της καλούνται να λειτουργήσουν.

Επίσης μέσω του chat μπορείτε να συζητήσετε με άλλα στελέχη ΟΤΑ, να ανταλλάξετε απόψεις, εμπειρίες, πληροφόρηση.