ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ανάδειξη υποδειγμάτων θεσμικού, επιχειρησιακού και χρηματοδοτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ΚΑΛΟ που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά καλών πρακτικών συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο τεχνογνωσίας για τους σχεδιαστές πολιτικών (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), την αγορά, τους πολίτες και τους ίδιους τους φορείς της ΚΑΛΟ, στόχο μας αποτελεί η ανάδειξη των πρακτικών αυτών αλλά και το μεθοδολογικό πλαίσιο αξιοποίησης τους.