Περιγραφή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Έχει σχεδιαστεί για εσάς μια σειρά σύντομων και εστιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ενημερωθείτε και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για την παρακολούθηση τους.

Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο

Για την σύσταση μίας επιχείρησης Κ.ΑΛ.Ο. είναι σημαντικό να γνωρίζουμε βασικές έννοιες όπως η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, ο Φορέας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και το πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα.

Επιπλέων θα γίνει ανάλυση σταδίων σύστασης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας. Ενώ θα γίνει και βασική ενημέρωση για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού Προώθησης Προϊόντων/ Υπηρεσιών.

Διάρκεια: 20 ώρες

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι απαραίτητοι για κάθε επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, θα προσεγγιστούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στα πλαίσια της Νέας Χρηματοδοτικής Περιόδου (συγχρηματοδοτούμενα έργα) καθώς και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια: 18 ώρες

Κοινωνικός Αντίκτυπος (Social Impact) και λειτουργία επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.

Οι μεθοδολογίες για την μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι πιθανό να προσεγγίζονται ως δυσνόητες και δύσκολα υλοποιήσιμες, συνθέτοντας ένα απαιτητικό πλαίσιο για έναν φορέα που θέλει να προχωρήσει στη σχετική μέτρηση και θα αποτελέσουν στοιχεία αναζήτησης στο παρόν πρόγραμμα.

 Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν έννοιες όπως:

 1. προσδιορισμός δυνητικού αντικτύπου,
 2. μέτρηση των εκροών και των ωφελούμενων,
 3. συλλογή απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 4. χρήση τυποποιημένων δεικτών.

Διάρκεια: 18 ώρες

Συνεργασία με συμβατικές επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν θέματα όπως:

 1. Χαρακτηριστικά συμβατικών επιχειρήσεων
 2. Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
 3. Τρόποι – μεθοδολογία συνεργασίας των συμβατικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.
 4. Αποτελέσματα σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο
 5. Παραδείγματα – Καλές πρακτικές

Διάρκεια: 18 ώρες

Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων

Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν έννοιες όπως:

 1. Λόγοι αναγκαιότητας ίδρυσης συνεργατικών σχημάτων (clusters)
 2. Τύποι συνεργειών στους συνεργατικούς σχηματισμούς (κατηγοριοποίηση)
 3. Οφέλη από τη συμμετοχή σε συνεργατικό σχηματισμό
 4. Διαδικασία ανάπτυξης των συνεργατικών σχηματισμών
 5. Αναβάθμιση τοπικής συμμετοχικής δημοκρατίας
 6. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.
 7. Παραδείγματα – Καλές πρακτικές

Διάρκεια: 18 ώρες

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν θέματα όπως:

 1. Ορισμός σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία του Κοινωνικά Υπεύθυνου Προμηθευτή
 2. Θέματα Διακηρύξεων και Πρόσβασης σε Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές
 3. Χαρακτηριστικά Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθευτών
 4. Παραδείγματα – Καλές Πρακτικές πρόσβασης σε κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές
 5. Ορισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Σύνδεση με την Πρόσβαση σε Κοινωνικά Υπεύθυνους προμηθευτές

Διάρκεια: 18 ώρες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε.