Forum

Το forum, αποτελεί μέσο ενίσχυσης της πλουραλιστικής έκφρασης για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ανάπτυξης.

Εμπλουτίζει τη δημόσια συζήτηση, αναδεικνύοντας θέματα που προβληματίζουν. Στην βάση της διευρυμένης συμμετοχικότητας, ενισχύει την καταγραφή απόψεων από κάτω προς τα πάνω (bottom up approach) και διατυπώνει προτάσεις.

Η σχέση αλληλεπίδρασης με τον χώρο, που δημιουργείται από την ηλεκτρονική ανταλλαγή απόψεων, δεν περιορίζεται στην κλίμακα του τοπικού αλλά μπορεί να  αλληλοεπιδράσει με όλες τις γεωγραφικές κλίμακες.

Έτσι, αυξάνει την συμμετοχικότητα και επιτρέπει την λήψη κοινών δράσεων και την επίτευξη κοινών στόχων.

Στην βάση των δεδομένων που έχουν προκύψει από τα Focus Group, “Ειδική Έκθεση 14: Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Ομάδες Εστίασης (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. – Συνεργατικά Σχήματα κτλ)” αναδύονται οι παρακάτω κατηγορίες προβληματισμού:

1.        Στάδια ίδρυσης επιχείρησης Κ.ΑΛ.Ο.

2.        Ζητήματα γραφειοκρατίας

3.        Εκπαίδευση και Κατάρτιση του προσωπικού των Κ.ΑΛ.Ο.

4.        Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. – Αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και η βελτίωση πρόσβασης σε υφιστάμενα εργαλεία

5.        Εμπόδια και προσκλήσεις ανά περιοχή δραστηριότητας Κ.ΑΛ.Ο.

6.        Εμπόδια και προσκλήσεις ανά τυπολογία Κ.ΑΛ.Ο.

7.        Εργατική Νομοθεσία: ζητήματα στήριξης και δέσμευσης παραδείγματος χάριν σε (περίπτωση) εγκυμοσύνης για την Κ.ΑΛ.Ο.

Δείτε την έκθεση και πάρτε μέρος στην συζήτηση

Δείτε υποδείγματα θεσμικού, επιχειρησιακού και χρηματοδοτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ΚΑΛΟ που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά καλών πρακτικών εδώ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μεταξύ της αξιολόγησης και των καλών πρακτικών υπάρχει μια αμφίσημη σχέση. Επομένως, όχι μόνο η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των καλών πρακτικών, αλλά και οι καλές πρακτικές μπορούν να αξιοποιηθούν σε τέσσερις τύπους αξιολογήσεων:
α) στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί,
β) στην αξιολόγηση επιπτώσεων, επειδή μπορεί να δείχνουν τις κατευθύνσεις ανάλυσης του αντίκτυπου μιας συγκεκριμένης παρέμβασης,
γ) στην αθροιστική αξιολόγηση, επειδή μπορούν να παρέχουν δείκτες της αξίας μιας παρέμβασης, τους οποίους χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και
δ) στην διαμορφωτική αξιολόγηση.

Μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει η διαφορετική φορολογική μεταχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια

Δείτε τα υποδείγματα και τις πρακτικές ή/και  πάρτε μέρος στην συζήτηση.

Ο μηχανισμός των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Προμηθειών – ΚΥΔΠ (Socially Responsible Public Procurement), όπως κατοχυρώνεται στο Ευρωπαϊκό και το Εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (Οδηγία 2014/24/ΕΚ και Ν. 4412/2016), παρέχει στον δημόσιο τομέα (κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση) τη δυνατότητα να:
• αξιοποιεί στρατηγικά την αγοραστική του δύναμη, επιτυγχάνοντας από την ίδια επένδυση όχι μόνο την αγορά των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και προστιθέμενη κοινωνική αξία (social added value),
• ενισχύει την ποιότητα, τη συνέχεια, την βιωσιμότητα και την καινοτομία κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών, που προμηθεύεται από την αγορά.

Παράλληλα, ο μηχανισμός των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Προμηθειών:
• ενδυναμώνει τις προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων γιατί τους παρέχει μερίδιο στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων,
• ενισχύει την κοινωνική υπευθυνότητα των συμβατικών εμπορικών επιχειρήσεων που είναι προμηθευτές του Δημοσίου, ενθαρρύνοντάς τις να εντάσσουν κοινωνικές επιχειρήσεις στην εφοδιαστική τους αλυσίδα,
• διασφαλίζει την ποιότητα, τη συνέχεια, την βιωσιμότητα και την καινοτομία κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ενημερωθείτε για τον Μηχανισμό Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Προμηθειών και πάρτε μέρος στην συζήτηση.

Η διασφάλιση της βιώσιμης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης αποτελεί πεδίο κοινής στόχευσης και αμοιβαίου οφέλους για τον δημόσιο τομέα (κεντρική διοίκηση και ΟΤΑ) και τον τομέα της ΚΑΛΟ. Ειδικά στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συστηματική αξιοποίηση των δράσεων των φορέων ΚΑΛΟ μπορεί να αποτελέσει μία πολύτιμη πηγή άντλησης πρόσθετων «εξωτερικών» πόρων τόσο για την επίτευξη κρίσιμων στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων κοινωνικής πολιτικής, όσο και για την σταδιακή διαμόρφωση πλαισίων κοινωνικής καινοτομίας, καθώς πολλοί από τους κοινωνικούς αναπτυξιακούς στόχους των τοπικών αρχών ενδέχεται να συγκλίνουν με τους στόχους των φορέων ΚΑΛΟ ή/και πολλές δράσεις ΚΑΛΟ μπορεί να παράγουν κοινό όφελος για την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την προώθηση υποδειγμάτων τοπικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Ενημερωθείτε για τον Οδηγό ενδυνάμωσης στελεχών Δήμων σε θέματα ΚΑΛΟ και πάρτε μέρος στην συζήτηση.