Ανάλογα με τη νομική τους φύση και το ειδικό θεσμικό καθεστώς που διέπει την οργάνωση και λειτουργία τους, οι βασικοί τύποι φορέων ΚΑΛΟ περιλαμβάνουν:

Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό καθεστώς του «Φορέα ΚΑΛΟ» μπορούν να αποκτήσουν (μετά από αίτησή τους) και φορείς με άλλη νομική μορφή αρκεί να πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4430/2016 σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.