ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ

Συνεταιρισμός Εργαζομένων

Η νομική μορφή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων (ΣυνΕργ) αποτελεί το νεότερο τύπο κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα καθώς θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4430/2016.

Μορφή

Πολυπρόσωπη

(ένωση προσώπων με υποχρεωτικό ελάχιστο αριθμό μελών)

Νομική φύση

Αστικός συνεταιρισμός με ειδικό καθεστώς

(ρυθμίζεται, κυρίως, από το Ν. 4430/2016 περί ΚΑΛΟ και, συμπληρωματικά, από το Ν. 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών)

Καταστατικός σκοπός

Συλλογική ωφέλεια

(εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής)

Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας

Επιχειρηματικό – Συνεταιριστικό

(το κεφάλαιο διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες, η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην αρχή “ένα μέλος – μία ψήφος”, τουλάχιστον 75% των εργαζομένων του φορέα πρέπει να είναι και μέλη του κ.ο.κ.)

Χρησιμοποίηση κερδών

Απαγόρευση διανομής κερδών σε μέλη

Διανομή μόνο έως του 35% των κερδών στους εργαζόμενους (αφορά και όσους εργαζόμενους είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΣυνΕργ)

Τουλάχιστον 60% των κερδών διατίθενται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας του ΣυνΕργ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες πατήστε εδώ