ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Η νομική μορφή του ΚοιΣΠΕ αποτελεί τον παλαιότερο τύπο κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με σκοπό την προαγωγή της ένταξης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασική ιδιαιτερότητα των ΚοιΣΠΕ είναι ότι αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις και, ταυτόχρονα, Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Μορφή

Πολυπρόσωπη

Νομική φύση

Αστικός συνεταιρισμός με ειδικό καθεστώς

(ρυθμίζεται, κυρίως, από το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 και τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 περί ΚΑΛΟ και, συμπληρωματικά, από το Ν. 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών)

Καταστατικός σκοπός

Κοινωνική / εργασιακή ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα

και

Θεραπεία ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Χαρακτήρας

Διφυής:

Φορέας ΚΑΛΟ (εποπτεία από Διεύθυνση ΚΑΛΟ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας)

Μονάδα Ψυχικής Υγείας (εποπτεία από Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας)

Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας

Επιχειρηματικό – Συνεταιριστικό

(το κεφάλαιο διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες, η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην αρχή “ένα μέλος – μία ψήφος” κ.ο.κ.)

Κατηγορίες Μελών

(α) Άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα (τουλάχιστον το 35% του συνόλου των μελών του ΚοιΣΠΕ)

(β) Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (όχι περισσότερο από 45% του συνόλου των μελών του ΚοιΣΠΕ)

(γ) Δήμοι και άλλα ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ όπως π.χ. Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κλπ. (όχι περισσότερο από 20% του συνόλου των μελών του ΚοιΣΠΕ)

Χρησιμοποίηση κερδών

Διανέμονται στα μέλη (μετά την αφαίρεση των αποθεματικών που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 2716/1999)