Η απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνικοοικονομική ένταξη του ανθρώπου και κρίσιμος μοχλός για την προώθηση της αυτονομίας και της προσωπικής του εξέλιξης. Ωστόσο, οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. άτομα με σωματική / ψυχική / νοητική / αισθητηριακή αναπηρία, άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή απεξαρτημένα άτομα, αποφυλακισμένα άτομα) ή ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. άστεγοι, άτομα σε συνθήκες φτώχειας, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όπως οι Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι 18-25 ετών ή 50+ ετών, μετανάστες, πρόσφυγες) αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του Ν. 2716/1999 και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης) του Ν. 4430/2016 έχουν ως κύριο σκοπό τους την καταπολέμηση του εργασιακού αποκλεισμού μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας για άτομα από ευάλωτες ή ειδικές ομάδες. Στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΑΣΔΑ, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι ΚΟΙΣΠΕ και ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης:

Στο ειδικό πεδίο της προώθησης της απασχόλησης των ΑμεΑ, ενεργό δράση αναπτύσσουν, επίσης, μία ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας ( Η Σμίλη ΚΟΙΝΣΕΠ) καθώς και οι ακόλουθοι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς κοινωνικής φροντίδας που εδρεύουν στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΑΣΔΑ: