Παρότι υπάρχει μεγάλη συνεταιριστική παράδοση στη χώρα μας από το 19ο αιώνα, το άλμα στη γυναικεία συνεταιριστική επιχειρηματικότητα έγινε τη δεκαετία του 1980 και του 1990, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς στην Πέτρα Μυτιλήνης, στα Αμπελάκια, στις […]
H Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων και δράσεων, που αναπτύσσονται στις παρυφές τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβάνοντας-ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας τους- άλλοτε λιγότερα και άλλοτε περισσότερα χαρακτηριστικά από τους […]
Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια συνθετική απεικόνιση της πραγματικήςκατάστασης και των τάσεων της Κ.ΑΛ.Ο. σ τον ελλαδικό χώρο, βασισμένη στις πιοπρόσφατες διαθέσιμες έρευνες πεδίου και αποτελεί σύνθεση των κυριότερωνευρημάτων τους.
Ορίζοντας την κοινωνική οικονομία χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο ‘κοινότητα’ ως πεδίο ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: Τη χωρική κοινότητα, που περιλαμβάνει άτομα τα οποία ζουν και συνήθως εργάζονται στην ίδια […]
Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην προσέγγιση του τρίπτυχου Τεχνολογία-Κοινωνία-Οικολογία, ως τομείς δραστηριότητας όπου οι επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. επιδεικνύουν ήδη μεγάλη πρόοδο ως προς τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη στρατηγική και τις επιδόσεις τους στους τρεις […]
Η παρούσα Έκθεση αποτελεί τη δεύτερη από ένα σύνολο τεσσάρων, που στοχεύουν στην καταγραφή και την κριτική ανάλυση στοιχείων και τάσεων σχετικά με το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ώστε να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση […]
Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την πρώτη από ένα σύνολο τεσσάρων, που στοχεύουν στην καταγραφή και την κριτική ανάλυση στοιχείων και τάσεων σχετικά με το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ώστε να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση […]
Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, ενσωματώνοντας σε σημαντικό βαθμό δράσεις κοινωνικής καινοτομίας, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας, το θεσμικό/νομικό πλαίσιο και τη (δυνητικά) διαθέσιμη […]