Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών μέσω εργαστηρίων όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Η έρευνα αυτή σκοπό έχει να προωθήσει τον […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ομάδων εστίασης (focus groups) στη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στο σχεδιασμό στρατηγικών εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες.
Η έκθεση εστιάζει στη φύση και τη δραστηριότητα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Επικεντρώνεται στα είδη δραστηριοτήτων που προκύπτουν από καλές πρακτικές ενώ παρουσιάζει και αναδεικνύει ανάλογα παραδείγματα κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας: κάποια παραδείγματα αντλημένα από το εγχώριο […]
Η αναφορά εστιάζει στη δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τμήμα του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας. Επικεντρώνεται στη δραστηριότητά τους, που προκύπτει από καλές πρακτικές. Επίσης παρουσιάζει και αναδεικνύει ανάλογα παραδείγματα και κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά […]
Η Πράξη επιδιώκει να συμβάλλει στην κάλυψη σύνθετων κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων, ενισχύοντας την προώθηση της απασχόλησης και συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση του αποκλεισμού ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Βασικές κατευθύνσεις και σκοποί της έκθεσης αποτελούν από τη μία η αναδρομή και παρουσίαση παραδειγμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας του παρελθόντος και από την άλλη ο εντοπισμός και η διατύπωση παρατηρήσεων και προβληματισμών αναφορικά με αυτά μέσα από την τοπική, […]
Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα εργαλεία χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Χώρας, μεταξύ των οποίων και όλα τα εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας.
Στη σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα νέο πλαίσιο, περισσότερο απαιτητικό από κάθε άλλη φορά, ως προς την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, παρότι η συνεχής ανάπτυξη και η κερδοφορία τους παραμένουν ως ζητούμενα για την επιβίωσή τους.
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση με τίτλο «Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Ομάδες Εστίασης (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. – Συνεργατικά Σχήματα)» το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus […]
Τον Οκτώβριο του 2016, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για την Κοινωνική Οικονομία (GESES), παρέδωσε την Έκθεση της, με 13 συστάσεις-προτάσεις συνεκτικών δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων […]