Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ελληνική νομοθεσία ορίζει ως Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον” (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 205).

Ως Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.) αναγνωρίζονται:

(α) αυτοδίκαια και υποχρεωτικά (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4430/2016) οι φορείς που έχουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

(β) προαιρετικά (εφόσον το επιθυμούν και αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση στον αρμόδιο φορέα) οι φορείς που έχουν οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή (όπως ιδίως σωματεία, Αστικές Εταιρίες των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα, αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016, αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986) εφόσον:

Η ιδιότητα του “Φορέα Κ.ΑΛ.Ο.” αντιστοιχεί σε ειδικό καθεστώς (ειδικές υποχρεώσεις και ειδικά πλεονεκτήματα) και πιστοποιείται με την εγγραφή των ενδιαφερόμενων σε εξειδικευμένο δημόσιο μητρώο, το  Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, αρμόδιος φορέας για τις εθνικές πολιτικές στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο. είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 Π.Δ. αρ. 77/27.6.2023, ΦΕΚ Α΄ 130) και, ειδικότερα, η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (Σοφοκλέους 4, Αθήνα –  https://kalo.gov.gr/).