Ελλάδα – ΚΑΛΟ

Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής άλλων φορέων ΚΑΛΟ

1) να αναπτύσσει δραστηριότητες  συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας (όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4430/2016),

2) να μεριμνά για την πληροφόρηση και συμμετοχή των μελών του και να εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.

3) να προβλέπει στο καταστατικό του περιορισμούς στη διανομή του κέρδους / πλεονάσματος και, ειδικότερα, ότι η διανομή του κέρδους / πλεονάσματος πραγματοποιείται ως εξής:

       i.           ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού

      ii.           ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα (εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii παρακάτω)

     iii.           το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας του φορέα.

4) να εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.

5) να αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.

6) να διαθέτει ανεξαρτησία (δηλ. να μην έχει ιδρυθεί και να μη διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα).