Πώς να ιδρύσετε ένα Συνεταιρισμό Εργαζομένων σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 1ο – Σύνταξη του καταστατικού

Η σύσταση του ΣυνΕργ προϋποθέτει την ύπαρξη ενός καταστατικού, δηλαδή ενός νομικού εγγράφου που αποτυπώνει τη συμφωνία των μελών για την ίδρυση της επιχείρησης και τους βασικούς όρους οργάνωσης και λειτουργίας της.

Υπόδειγμα καταστατικού ΣυνΕργ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩhttps://kalo.gov.gr/nea-ypodeigmata-katastatikon-foreon-k-al-o/

Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη (σε κάθε σελίδα του και στο τέλος δίπλα στα ονόματα των μελών) και να περιέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό του ΣυνΕργ μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας (Ν. 4430/2016 περί ΚΑΛΟ και Ν. 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών).

  • Επωνυμία της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει την ακριβή επωνυμία της επιχείρησης, η οποία αποτελείται υποχρεωτικά από την φράση “Συνεταιρισμός Εργαζομένων” και την ειδικότερη επωνυμία της επιχείρησης που θα την διακρίνει από άλλους ΣυνΕργ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η επωνυμία του ΣυνΕργ δεν επιτρέπεται να περιέχει ονόματα μελών ή τρίτων.

  • Έδρα της επιχείρησης

Το καταστατικό αρκεί να αναφέρει τον δήμο, στην περιφέρεια του οποίου θα βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης και την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος δήμος. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της έδρας (οδός και αριθμός).

  • Σκοπός της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει ως σκοπό της επιχείρησης “τη συλλογική ωφέλεια όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4430/2016”.

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρει και την/τις ειδικότερη/ες οικονομικές δραστηριότητες που θα ασκήσει η επιχείρηση για την εκπλήρωση του σκοπού της.

  • Στοιχεία των ιδρυτικών μελών της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας και τους ΑΦΜ των ιδρυτικών μελών.

  • Όροι εισόδου και εξόδου μελών της επιχείρησης και όροι αποβολής μέλους της επιχείρησης
  • Ύψος της συνεταιριστικής μερίδας

Το κεφάλαιο του ΣυνΕργ διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Κάθε μέλος πρέπει να έχει μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα παρέχει και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μελών της επιχείρησης. Το ύψος της δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 100 Ευρώ.

Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων και την ονομαστική τους αξία (η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα).

Εφόσον το επιθυμούν τα ιδρυτικά μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες (έως τρεις για κάθε μέλος του ΣυνΕργ), οι οποίες όμως δεν θα παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

  • Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Το καταστατικό θα πρέπει να ορίζει τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το όργανο δηλ. που θα μεριμνήσει για την έγκριση του καταστατικού, την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας σύστασης του ΣυνΕργ και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα αναδείξει τα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΣυνΕργ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει Πρόεδρο και δύο μέλη (Γραμματέα και Ταμία) και να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση ΣυνΕργ
.