Πώς να ιδρύσετε ένα Συνεταιρισμό Εργαζομένων σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 2ο – Συγκέντρωση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΜΚΕ

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής της επιχείρησης στο ΜΚΕ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Το καταστατικό με εμφανείς τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες και
  • υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (μία για κάθε ιδρυτικό μέλος) όπου τα μέλη θα δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν σε άλλον ΣυνΕργ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρότυπα υπεύθυνων δηλώσεων για τα ιδρυτικά μέλη των ΣυνΕργ είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr

Επειδή η αίτηση εγγραφής στο ΜΚΕ γίνεται ηλεκτρονικά, το καταστατικό και τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή ή, εφόσον έχουν εκδοθεί σε έντυπη μορφή, να ψηφιοποιηθούν πριν την υποβολή τους. Κάθε αρχείο πρέπει να είναι σε τύπο PDF (μεγέθους έως 3,5 MB). Προκειμένου τα αρχεία να μην υπερβαίνουν το όριο μεγέθους (ειδικά το καταστατικό που υποβάλλεται σε ενιαίο αρχείο), συστήνεται η ψηφιοποίηση μέσω scanner να γίνεται σε χαμηλή ανάλυση και ασπρόμαυρη.