Πώς να ιδρύσετε ένα Συνεταιρισμό Εργαζομένων σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 3ο – Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΜΚΕ

Η αίτηση εγγραφής στο ΜΚΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ειδικό εγχειρίδιο για τους εξωτερικούς χρήστες της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στην εισαγωγική της σελίδα

  • Ποιος υποβάλλει την αίτηση εγγραφής ενός ΣυνΕργ στο ΜΚΕ;

Το φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το καταστατικό ή από άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο να υποβάλλει την αίτηση.

  • Πώς υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής ενός ΣυνΕργ στο ΜΚΕ;

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υπό σύσταση ΣυνΕργ εισέρχεται στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ με την χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISNET και:

  • συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης (εάν σταματήσει προσωρινά τη συμπλήρωση, θα πρέπει να επιλέξει “Αποθήκευση” ώστε να διατηρηθούν οι εγγραφές που έχουν ήδη γίνει),
  • συμπληρώνει τα στοιχεία ταυτότητας των ιδρυτικών μελών στην καρτέλα “Στοιχεία Μελών” (τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει οι ενδιαφερόμενοι στο TAXISNET),
  • μεταφορτώνει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση (δηλ. το καταστατικό με εμφανείς πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες καθώς και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις) σε ψηφιακή μορφή στην καρτέλα “Αρχεία αίτησης”,
  • επιλέγει “Υποβολή”,
  • σημειώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτηση και την ημερομηνία υποβολής της.
  • Πώς γίνεται ο έλεγχος της αίτησης;

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από το Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησης, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει  με ηλεκτρονικό μήνυμα το πρόσωπο που υπέβαλλε την αίτηση:

Εάν ο φάκελος της αίτησης χρειάζεται διορθώσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλλε την αίτηση ότι πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης.

Εάν η συμπληρωματική αίτηση δεν υποβληθεί (ή υποβληθεί εκπρόθεσμα), το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα εγγραφής του φορέα στο ΜΚΕ.

Εάν η συμπληρωματική αίτηση υποβληθεί κανονικά, το Τμήμα Μητρώου οφείλει να την εξετάσει εντός 20 ημερών και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα του ελέγχου με ηλεκτρονικό μήνυμα.