Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 3ο – Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΜΚΕ

Η αίτηση εγγραφής στο ΜΚΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ειδικό εγχειρίδιο για τους εξωτερικούς χρήστες της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στην εισαγωγική της σελίδα

  • Σε ποιες κατηγορίες μπορεί να ζητήσει την εγγραφή της μία υπό σύσταση ΚοινΣΕπ;

Κάθε ΚοινΣΕπ μπορεί να ζητήσει την εγγραφή της μόνο σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπει ο Ν. 4430/2016:

  • ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ή
  • ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων ή
  • ΚοινΣΕπ Ένταξης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.
  • Ποιος υποβάλλει την αίτηση εγγραφής μίας ΚοινΣΕπ στο ΜΚΕ;

Το φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το καταστατικό ή από άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο να υποβάλλει την αίτηση.

  • Πώς υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής μίας ΚοινΣΕπ στο ΜΚΕ;

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της υπό σύσταση ΚοινΣΕπ εισέρχεται στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ με την χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISNET και:

  • Πώς γίνεται ο έλεγχος της αίτησης;

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από το Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησης, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει  με ηλεκτρονικό μήνυμα το πρόσωπο που υπέβαλλε την αίτηση:

Εάν ο φάκελος της αίτησης χρειάζεται διορθώσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλλε την αίτηση ότι πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης.

Εάν η συμπληρωματική αίτηση δεν υποβληθεί (ή υποβληθεί εκπρόθεσμα), το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα εγγραφής του φορέα στο ΜΚΕ.

Εάν η συμπληρωματική αίτηση υποβληθεί κανονικά, το Τμήμα Μητρώου οφείλει να την εξετάσει εντός 20 ημερών και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα του ελέγχου με ηλεκτρονικό μήνυμα.