Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 2ο – Συγκέντρωση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΜΚΕ

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής της επιχείρησης στο ΜΚΕ απαιτείται μία σειρά δικαιολογητικών. Κάποια από αυτά αφορούν σε όλες τις ΚοινΣΕπ (ανεξαρτήτως κατηγορίας), ενώ κάποια άλλα αφορούν μόνο στις ΚοινΣΕπ που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των “ΚοινΣΕπ Ένταξης”.

Επειδή η αίτηση εγγραφής στο ΜΚΕ γίνεται ηλεκτρονικά, το καταστατικό και τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή ή, εφόσον έχουν εκδοθεί σε έντυπη μορφή, να ψηφιοποιούνται πριν την υποβολή τους. Κάθε αρχείο πρέπει να είναι τύπου PDF (μεγέθους έως 3,5 MB). Προκειμένου τα αρχεία να μην υπερβαίνουν το όριο μεγέθους (ειδικά το καταστατικό που υποβάλλεται σε ενιαίο αρχείο), συστήνεται η ψηφιοποίηση μέσω scanner να γίνεται σε χαμηλή ανάλυση και ασπρόμαυρη.

Για την εγγραφή όλων των ΚοινΣΕπ στο ΜΚΕ (ανεξαρτήτως κατηγορίας), απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων γενικών δικαιολογητικών:

Ποια μέλη αφορά το δικαιολογητικό

Είδος δικαιολογητικού

Όλα τα ιδρυτικά μέλη

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία το ιδρυτικό μέλος:

  • δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ με ίδια δραστηριότητα (εφόσον δεν συμμετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ)

Ή

  • δηλώνει τα στοιχεία της άλλης ΚοινΣΕπ στην οποία είναι μέλος (εφόσον συμμετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρότυπα των συγκεκριμένων υπεύθυνων δηλώσεων είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ  https://kalo.yeka.gr

Ιδρυτικά μέλη – νομικά πρόσωπα

(i) Ακριβή αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων για την συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση ΚοινΣΕπ

(ii) Εξουσιοδότηση του νομικού προσώπου προς το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το καταστατικό της υπό σύσταση ΚοινΣΕπ και την σχετική υπεύθυνη δήλωση (περί συμμετοχής ή μη σε άλλη ΚοινΣΕπ) για λογαριασμό του

Ειδικά για την εγγραφή των ΚοινΣΕπ Ένταξης στο ΜΚΕ, απαιτούνται και πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση του “κριτηρίου συμμετοχής” ατόμων από ευάλωτες ή ειδικές ομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην ειδική περίπτωση των ΚοινΣΕπ Ένταξης που έχουν ως ιδρυτικό μέλος ΝΠΔΔ που υπάγεται σε ΟΤΑ, απαιτείται επιπλέον και έγγραφο με το οποίο ο εποπτεύων ΟΤΑ εγκρίνει την συμμετοχή του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ στην υπό σύσταση ΚοινΣΕπ.

Για την εγγραφή των ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στο ΜΚΕ απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων ειδικών δικαιολογητικών:

Ποιους αφορά το δικαιολογητικό

Είδος δικαιολογητικού

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι ΑμΕΑ

Απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας (Υγειονομικής Επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που να πιστοποιεί το ποσοστό και το είδος αναπηρίας

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι άτομο εξαρτημένο ή απεξαρτημένο από ουσίες

Βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ή ήταν στο παρελθόν χρήστης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών (από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για τον σκοπό αυτό δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα – βλ. 18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ ή θεραπευτικές κοινότητες με σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας)

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι φυλακισμένος

Βεβαίωση του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία να προκύπτει ο εγκλεισμός του ενδιαφερόμενου στο σωφρονιστικό κατάστημα

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι αποφυλακισμένος

Αποφυλακιστήριο

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι ανήλικος με παραβατική συμπεριφορά

Απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου Ανηλίκων από την οποία προκύπτει η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ή ο εγκλεισμός του ανηλίκου σε κατάστημα κράτησης νέων

Για την εγγραφή των ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων στο ΜΚΕ απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων ειδικών δικαιολογητικών

Ποιους αφορά το δικαιολογητικό

Είδος δικαιολογητικού

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής σχετικά με την ύπαρξη περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι θύμα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων

Βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι άστεγος

Βεβαίωση καταγραφής από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή χρήσης των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι άτομο σε κατάσταση φτώχειας

Φορολογική δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους και πίνακας περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι οικονομικός μετανάστης

Άδεια διαμονής και εργασίας

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας

Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Αρχής περί χορήγησης ασύλου

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι αιτών άσυλο

Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Αρχής περί κατάθεσης αίτησης ασύλου

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι άτομο με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Ρομά / Πομάκοι / Μουσουλμάνοι)

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Κάθε ιδρυτικό μέλος που είναι μακροχρόνια άνεργος έως 25 ετών Ή άνω των 50 ετών

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ