Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 4ο – Υποβολή καταστατικού σε φυσική μορφή στο Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΜΚΕ, το Τμήμα Μητρώου ΚΑΛΟ ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα το πρόσωπο που υπέβαλλε την αίτηση ότι οφείλει να υποβάλλει το καταστατικό της υπό σύσταση ΚοινΣΕπ σε φυσική μορφή με πρωτότυπες υπογραφές εντός 10 ημερών από την λήψη της ενημέρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρότυπο της αίτησης υποβολής καταστατικού σε φυσική μορφή είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει το καταστατικό είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά. Η ταχυδρομική αποστολή γίνεται στην διεύθυνση “Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση ΚΑΛΟ – Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ, οδός Σοφοκλέους αρ. 4, ΤΚ 10110 Αθήνα, 7 ος όροφος (Γραφείο 9)”.

Εάν το πρωτότυπο καταστατικό δεν έχει αποκλίσεις από αυτό που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά με την αίτηση εγγραφής, το Τμήμα Μητρώου εκδίδει βεβαίωση εγγραφής στο ΜΚΕ, στην οποία αναφέρονται ο Αριθμός Γενικού Μητρώου ΚΑΛΟ (ΑΓεΜΚΟ) και ο Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αριθμό ΓΕΜΗ) της νεοσύστατης ΚοινΣΕπ. Η βεβαίωση εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού οπότε και αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους ΜΚΕ.

Από την ημερομηνία εγγραφής στο ΜΚΕ, η διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης ολοκληρώνεται και αυτή αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εντός των πρώτων 30 ημερών από την λήψη της βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΚΕ, η νεοσύστατη ΚοινΣΕπ οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου μία σειρά πρόσθετων στοιχείων εγγραφήςΕάν η ΚοινΣΕπ δεν τηρήσει την συγκεκριμένη σημαντική υποχρέωση, διαγράφεται από το ΜΚΕ.