Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 5ο – Υποβολή πρόσθετων στοιχείων στο ΜΚΕ

Η νεοσύστατη ΚοινΣΕπ οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου μία σειρά πρόσθετων στοιχείων εγγραφής εντός 30 ημερών από την λήψη της βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΚΕ.

Σε περίπτωση που η ΚοινΣΕπ δεν υποβάλλει τα πρόσθετα στοιχεία εγγραφής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της βεβαίωσης εγγραφής, λαμβάνει ειδοποίηση και νέα (τελευταία) προθεσμία 30 ημερών από το Τμήμα Μητρώου. Εάν και η νέα προθεσμία παρέλθει χωρίς υποβολή των πρόσθετων στοιχείων εγγραφής, η ΚοινΣΕπ διαγράφεται αυτόματα από το ΜΚΕ και η πράξη διαγραφής κοινοποιείται απευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η υποβολή των πρόσθετων στοιχείων εγγραφής προϋποθέτει την διεκπεραίωση των παρακάτω βασικών ενεργειών:

Τα πρόσθετα στοιχεία εγγραφής υποβάλλονται ψηφιακά από το φυσικό πρόσωπο που υπέβαλλε την αρχική αίτηση εγγραφής της ΚοινΣΕπ στο ΜΚΕ. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET και:

 • συμπληρώνει ηλεκτρονικά την “αίτηση πρόσθετων στοιχείων εγγραφής”
 • μεταφορτώνει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση σε ψηφιακή μορφή,
 • επιλέγει “Υποβολή”,
 • σημειώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτηση και την ημερομηνία υποβολής της.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών της ΚοινΣΕπ στη ΔΟΥ
 • Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής
 • Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής για την συγκρότησή της σε σώμα
 • Το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων με περίοδο αναφοράς έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά, για τις ΚοινΣΕπ που εγγράφονται στο ΜΚΕ εντός των τελευταίων τεσσάρων (4) μηνών του έτους (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος), η περίοδος αναφοράς του Ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων εκτείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους.

Μετά τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων από το Τμήμα Μητρώου ΚΑΛΟ, ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος της ΚοινΣΕπ (ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του) μπορούν πλέον να εισέρχονται στο ΜΚΕ με τους κωδικούς TAXISNET της επιχείρησης.

 • Ανάδειξη οργάνου διοίκησης και έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της ΚοινΣΕπ προκειμένου αυτή:

(α) να εκλέξει τα μέλη της πρώτης κανονικής Διοικούσας Επιτροπής (ή του Διαχειριστή εάν η ΚοινΣΕπ έχει μόνο 5 μέλη) και

(β) να εγκρίνει το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της ΚοινΣΕπ.

Στη συνέχεια, η νεοεκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση με θέμα την συγκρότησή της σε σώμα και να συντάξει σχετικό πρακτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρότυπα πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και Διοικούσας Επιτροπής ΚοινΣΕπ είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι πλέον το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί την ΚοινΣΕπ. Οι πρώτες δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να προβεί περιλαμβάνουν:

 • την εξασφάλιση του χώρου όπου θα στεγαστεί η έδρα της ΚοινΣΕπ (μέσω μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης κ.ο.κ.),
 • την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών της ΚοινΣΕπ στη ΔΟΥ με παράλληλη αίτηση εγγραφής της στο φορολογικό μητρώο,
 • την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων εγγραφής στο ΜΚΕ.
 • το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της ΚοινΣΕπ,
 • την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας της ΚοινΣΕπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε ΚοινΣΕπ υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, την ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (βλ. άρθρο 16 παρ. 8 Ν. 4430/2016)

 • Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ

Η νεοσύστατη ΚοινΣΕπ υποβάλλει στην ΔΟΥ της έδρας της

 • αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο (για να αποκτήσει ΑΦΜ) και,
 • δήλωση έναρξης εργασιών.

Στο πλαίσιο δήλωσης έναρξης εργασιών, καθορίζεται και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ΚοινΣΕπ. Ο ΚΑΔ είναι ο κωδικός που αντιστοιχεί (ακριβώς ή κατά προσέγγιση) στο αντικείμενο κύριας ενασχόλησης μίας επιχείρησης. Μία ΚοινΣΕπ (όπως και κάθε άλλη επιχείρηση) μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους ΚΑΔ ανάλογα με το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Για τη δήλωση έναρξης εργασιών απαιτείται η υποβολή:

 • Εντύπου Δ211
 • Αντίγραφου του καταστατικού της ΚοινΣΕπ θεωρημένου από το Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ
 • Βεβαίωση εγγραφής της ΚοινΣΕπ στο ΜΚΕ
 • Αντίγραφο πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής της ΚοινΣΕπ περί συγκρότησής της σε σώμα
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής διεύθυνση της έδρας της ΚοινΣΕπ (μισθωτήριο, συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης χώρου κλπ.)

Το έντυπο Δ211 (συμπληρωμένο και με φυσική υπογραφή του δηλούντος ή του εξουσιοδοτημένου λογιστή) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ είτε με συστημένη επιστολή (ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς).

ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Το έντυπο Δ211 (Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής – Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης) είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια για τη σύσταση των ΚοινΣΕπ, δεν έχει ακόμη διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με την ΑΑΔΕ. Συνεπώς, η απόκτηση ΑΦΜ για ΚοινΣΕπ δεν γίνεται αυτόματα με την σύστασή τους όπως συμβαίνει με τις εμπορικές εταιρείες που συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (e-ΥΜΣ).