Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 1ο – Σύνταξη του καταστατικού

Η σύσταση της ΚοινΣΕπ προϋποθέτει την ύπαρξη ενός καταστατικού, δηλαδή ενός νομικού εγγράφου που αποτυπώνει τη συμφωνία των μελών για την ίδρυση της επιχείρησης και τους βασικούς όρους οργάνωσης και λειτουργίας της.

Υποδείγματα καταστατικών ανά κατηγορία ΚοινΣΕπ μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://kalo.gov.gr/nea-ypodeigmata-katastatikon-foreon-k-al-o/

Το καταστατικό της ΚοινΣΕπ πρέπει να υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη (σε κάθε σελίδα του και στο τέλος δίπλα στα ονόματα των μελών) και να περιέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό του ΣυνΕργ μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας (Ν. 4430/2016 περί ΚΑΛΟ και Ν. 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών).

 • Επωνυμία της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει την ακριβή επωνυμία της ΚοινΣΕπ, η οποία περιλαμβάνει (α) την ειδικότερη κατηγορία της και (β) την ειδικότερη επωνυμία που την διακρίνει από τις άλλες ΚοινΣΕπ.

Παραδείγματα: “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ΗΛΙΟΣ” ή “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ειδικών Ομάδων ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” ή “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗ”.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η επωνυμία της ΚοινΣΕπ δεν επιτρέπεται να περιέχει ονόματα μελών ή τρίτων.

 • Έδρα της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει:

 • Για τα μέλη που είναι φυσικά πρόσωπα (άτομα), τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας και τους ΑΦΜ,
 • για τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα (φορείς), τις επωνυμίες, τις διευθύνσεις έδρας, τους ΑΦΜ και τους αριθμοί ΓΕΜΗ (εφόσον το νομικό πρόσωπο διαθέτει αριθμό ΓΕΜΗ).
 • Σκοπός της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει ως σκοπό της επιχείρησης “τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 4430/2016”.

Επίσης, πρέπει να εξειδικεύει τον παραπάνω γενικότερο σκοπό αναφέροντας και τον ειδικότερο σκοπό της επιχείρησης (από τον οποίο εξαρτάται και η κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί η ΚοινΣΕπ όταν εγγραφεί στο Μητρώο ΜΚΕ). Ως ειδικότερος σκοπός της ΚοινΣΕπ μπορεί να αναφέρεται μόνο ένας από τους ακόλουθους:

Κατηγορία ΚοινΣΕπ

Ειδικότερος σκοπός

ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων

Κοινωνικοοικονομική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων

ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων

Κοινωνικοοικονομική ένταξη Ειδικών Ομάδων

ΚοινΣΕπ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας

Συλλογική & κοινωνική ωφέλεια μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης

Συλλογική & κοινωνική ωφέλεια μέσω παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Συλλογική & κοινωνική ωφέλεια μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Ειδικά οι ΚοινΣΕπ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας οφείλουν να αναφέρουν αναλυτικά ποιες ακριβώς δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης θα αναπτύξουν ή/και ποιες ακριβώς κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θα παρέχουν. Οι δραστηριότητες ή/και οι υπηρεσίες που θα αναφέρονται στο καταστατικό θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών της επιχείρησης όπως αυτοί διατυπώνονται στο καταστατικό και να μην παρουσιάζουν ετερογένεια μεταξύ τους.

 • Στοιχεία των ιδρυτικών μελών της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει:

 • Για τα μέλη που είναι φυσικά πρόσωπα (άτομα), τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας και τους ΑΦΜ,
 • για τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα (φορείς), τις επωνυμίες, τις διευθύνσεις έδρας, τους ΑΦΜ και τους αριθμοί ΓΕΜΗ (εφόσον το νομικό πρόσωπο διαθέτει αριθμό ΓΕΜΗ).
 • Όροι εισόδου και εξόδου μελών της επιχείρησης και όροι αποβολής μέλους της επιχείρησης
 • Έκταση της ευθύνης των μελών της επιχείρησης

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 4430/2016.

 • Ύψος της συνεταιριστικής μερίδας

Το κεφάλαιο της ΚοινΣΕπ διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Κάθε μέλος πρέπει να έχει μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα παρέχει και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μελών της επιχείρησης. Το ύψος της δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 100 Ευρώ.

Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων και την ονομαστική τους αξία (η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα).

Εφόσον το επιθυμούν τα ιδρυτικά μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες (έως πέντε για κάθε μέλος της ΚοινΣΕπ), οι οποίες όμως δεν θα παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

 • Ορισμός προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Το καταστατικό θα πρέπει να ορίζει τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, το όργανο δηλ. που θα μεριμνήσει για την έγκριση του καταστατικού, την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας σύστασης της ΚοινΣΕπ και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα αναδείξει τα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης της ΚοινΣΕπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ 1:

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να έχει Πρόεδρο και δύο μέλη (Γραμματέα και Ταμία) και να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση ΚοινΣΕπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2:

Εάν η ΚοινΣΕπ έχει μόνο πέντε μέλη, μπορεί αντί για Διοικούσα Επιτροπή να έχει έναν Διαχειριστή με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Ως δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης θεωρούνται ενδεικτικά όσες αφορούν:

 • Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
 • Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία.
 • Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία.
 • Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.
 • Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
 • Τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο.
 • Την κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.
 • Το σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
 • Την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προώθηση ή τη διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
 • Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.
 • Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.
 • Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ως κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θεωρούνται οι υπηρεσίες που προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις κλπ.), χωρίς να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Πρόκειται για υπηρεσίες που πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους και περιλαμβάνουν ειδικότερα:

 • τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (π.χ. παιδική φροντίδα, μακροχρόνια φροντίδα, κοινωνική αρωγή σε άτομα σε συνθήκες φτώχειας ή/και προσωπικής κρίσης, κοινωνική σίτιση)
 • τις υπηρεσίες υγείας,
 • τις υπηρεσίες εκπαίδευσης,
 • τις υπηρεσίες κοινωνικής στέγασης.