Πώς να ιδρύσετε ένα Συνεταιρισμό Εργαζομένων σε 5 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 5ο – Υποβολή πρόσθετων στοιχείων στο ΜΚΕ

Ο νεοσύστατος ΣυνΕργ οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου μία σειρά πρόσθετων στοιχείων εγγραφής εντός 30 ημερών από την λήψη της βεβαίωσης εγγραφής του στο ΜΚΕ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει τα πρόσθετα στοιχεία εγγραφής στην παραπάνω προθεσμία, λαμβάνει ειδοποίηση και νέα (τελευταία) προθεσμία 30 ημερών από το Τμήμα Μητρώου. Εάν και η νέα προθεσμία παρέλθει χωρίς υποβολή των πρόσθετων στοιχείων εγγραφής, ο ΣυνΕργ διαγράφεται αυτόματα από το ΜΚΕ και η πράξη διαγραφής κοινοποιείται απευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι ΣυνΕργ αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως “Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” (Φορείς ΚΑΛΟ). Η συγκεκριμένη ιδιότητα συνεπάγεται ειδικές υποχρεώσεις αλλά και ειδικά δικαιώματα που προσδιορίζονται στη νομοθεσία σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Η υποβολή των πρόσθετων στοιχείων εγγραφής προϋποθέτει την διεκπεραίωση των παρακάτω βασικών ενεργειών:

Τα πρόσθετα στοιχεία εγγραφής υποβάλλονται ψηφιακά από το φυσικό πρόσωπο που υπέβαλλε την αρχική αίτηση εγγραφής του ΣυνΕργ στο ΜΚΕ. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET και:

 • συμπληρώνει ηλεκτρονικά την “αίτηση πρόσθετων στοιχείων εγγραφής”
 • μεταφορτώνει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση σε ψηφιακή μορφή,
 • επιλέγει “Υποβολή”,
 • σημειώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτηση και την ημερομηνία υποβολής της.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών του ΣυνΕργ στη ΔΟΥ
 • Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του ΣυνΕργ για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε σώμα
 • Το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΣυνΕργ με περίοδο αναφοράς έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά, για τους ΣυνΕργ που εγγράφονται στο ΜΚΕ εντός των τελευταίων τεσσάρων (4) μηνών του έτους (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος), η περίοδος αναφοράς του Ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων εκτείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους.

Μετά τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων από το Τμήμα Μητρώου ΚΑΛΟ, ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος του ΣυνΕργ (ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του) θα μπορούν να εισέρχονται στο ΜΚΕ με τους κωδικούς TAXISNET της επιχείρησης.

 • Ανάδειξη οργάνου διοίκησης και έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του ΣυνΕργ προκειμένου αυτή:

(α) να εκλέξει τα μέλη του πρώτου κανονικού Διοικητικού Συμβουλίου και

(β) να εγκρίνει το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του ΣυνΕργ.

Μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση με θέμα την συγκρότησή του σε σώμα και να συντάξει σχετικό πρακτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρότυπα πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου ΣυνΕργ είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ https://kalo.yeka.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πλέον το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί τον ΣυνΕργ. Οι πρώτες δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να προβεί περιλαμβάνουν:

 • την εξασφάλιση του χώρου όπου θα στεγαστεί η έδρα του ΣυνΕργ (μέσω μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης κ.ο.κ.),
 • την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών του ΣυνΕργ στη ΔΟΥ με παράλληλη αίτηση εγγραφής του στο φορολογικό μητρώο – βλ. παρακάτω,
 • το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του ΣυνΕργ,
 • την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας του ΣυνΕργ,
 • την υποβολή των απαιτούμενων από το νόμο πρόσθετων στοιχείων στο ΜΚΕ – βλ. παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε ΣυνΕργ υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, την ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (βλ. άρθρο 26 παρ. 8 Ν. 4430/2016)

 • Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ

Ο νεοσύστατος ΣυνΕργ υποβάλλει στην ΔΟΥ της έδρας του:

 • αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο (για να αποκτήσει ΑΦΜ) και,
 • δήλωση έναρξης εργασιών.

Στο πλαίσιο δήλωσης έναρξης εργασιών, καθορίζεται και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΣυνΕργ. Ο ΚΑΔ είναι ο κωδικός που αντιστοιχεί (ακριβώς ή κατά προσέγγιση) στο αντικείμενο κύριας ενασχόλησης μίας επιχείρησης. Ένας ΣυνΕργ (όπως και κάθε άλλη επιχείρηση) μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους ΚΑΔ ανάλογα με το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Για τη δήλωση έναρξης εργασιών απαιτείται η υποβολή:

 • Εντύπου Δ211
 • Αντίγραφου του καταστατικού του ΣυνΕργ θεωρημένου από το Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ
 • Βεβαίωση εγγραφής του ΣυνΕργ στο ΜΚΕ
 • Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυνΕργ περί συγκρότησής του σε σώμα
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής διεύθυνση της έδρας του ΣυνΕργ (μισθωτήριο, συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης χώρου κλπ.)

Το έντυπο Δ211 (συμπληρωμένο και με φυσική υπογραφή) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ είτε με συστημένη επιστολή (ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς).

ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Το έντυπο Δ211 (Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής – Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης) είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια για τη σύσταση των ΣυνΕργ, δεν έχει ακόμη διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με την ΑΑΔΕ. Συνεπώς, η απόδοση ΑΦΜ για τους ΣυνΕργ δεν γίνεται αυτόματα με την σύστασή τους όπως συμβαίνει με τις εμπορικές εταιρείες που συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (e-ΥΜΣ).