«Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»
Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα «Η ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα «Το περιβάλλον της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην προώθηση δράσεων Ενεργητικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων – […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα-Κάλυψη Αναγκών με Κοινωνικό Αντίκτυπο”.
Το ανά χείρας Εγχειρίδιο αποτελεί το τελευταίο Παραδοτέο της Δράσης ΤΔ-1.7 «Ενημερωτικές και Επιστημονικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Παρατηρητηρίου» του Τομέα Δραστηριοτήτων (ΤΔ.1) με τίτλο «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στη Δυτική Αθήνα» του Έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και […]
Το ανά χείρας Εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο Παραδοτέο του Τομέα Δραστηριοτήτων (ΤΔ.1) «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στη Δυτική Αθήνα» της Πράξης «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ». Αντιστοιχεί […]
Στην παρούσα Ειδική Έκθεση με τίτλο «Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Ομάδες Εστίασης (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. – Συνεργατικά Σχήματα)» το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό στρατηγικών εισόδου των φορέων ΚΑΛΟ σε […]
H Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων και δράσεων, που αναπτύσσονται στις παρυφές τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβάνοντας-ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας τους- άλλοτε λιγότερα και άλλοτε περισσότερα χαρακτηριστικά από τους […]
Η παρούσα Έκθεση αποσκοπεί στην παρουσίαση των ευρημάτων πρόσφατης πρωτογενούς έρευνας πεδίου σε φορείς της Κ.ΑΛ.Ο., με έμφαση στις αντίστοιχες των Δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών, με σκοπό την αποτύπωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους, τη διερεύνηση του κοινωνικού […]