ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΟ

FOCUS GROUP 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/6/2023
ΩΡΑ: 10:00 – 12:00
FOCUS GROUP: Καταγραφή προβλημάτων επιχειρηματικότητας ΚΑΛΟ σχετικά με θέματα χρηματοδοτήσης (παραδοσιακά και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και η αποτελεσματικότητα τους αναφορικά με την χρηματοδότηση ΚΑΛΟ)

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314

FOCUS GROUP 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/6/2023
ΩΡΑ: 10:30 – 12:30
FOCUS GROUP: Καταγραφή προβλημάτων επιχειρηματικότητας ΚΑΛΟ σχετικά με θέματα χρηματοδοτήσης (παραδοσιακά και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και η αποτελεσματικότητα τους αναφορικά με την χρηματοδότηση ΚΑΛΟ)

ΑΙΘΟΥΣΑ: Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314

FOCUS GROUP 3 &4

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στα 2 focus group ήταν οι εξής:

1.      Νομίζετε ότι ο δανεισμός μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;
2.      Νομίζετε ότι οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικό ένα εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;
3.      Νομίζετε ότι οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικό ένα εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;
4.      Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι οι Ο.Τ.Α. θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

Αποτυπώνοντας τις απόψεις και ιδέες των συμμετεχόντων μπορούν να εντοπιστούν τα ακόλουθα:

1. Τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης του οικοσυστήματος Κ.Αλ.Ο..
2. Απαιτείται ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να βοηθήσουν σε επίπεδο συμβουλευτικής και μεταφοράς τεχνογνωσίας ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων
4. Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να βοηθήσουν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αναθέτοντας απευθείας έργα.