ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Κοινωνικής Επιχείρησης [Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057]

Μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας

Επιχειρηματικό (εμπορική δραστηριότητα)

Καταστατικός σκοπός

Θετικός κοινωνικός αντίκτυπος

(συμβολή στην επίλυση προβλημάτων ή στην κάλυψη αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου / δευτερευόντως ή και καθόλου η δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες)

Μέσα επίτευξης του σκοπού

Παροχή υπηρεσιών ή αγαθών με κοινωνική ανταπόδοση (π.χ. παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτο κοινό όπως ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, παιδιά κλπ.)
ή/και
Παροχή υπηρεσιών ή αγαθών για το γενικό κοινό αλλά με μεθόδους παραγωγής που εξυπηρετούν κοινωνικό στόχο (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων με προσωπικό που αποτελείται από μειονεκτούντες εργαζομένους)

Χρησιμοποίηση κερδών

Επανεπένδυση στον κοινωνικό σκοπό
(το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των κερδών δεν διανέμεται στους ιδιοκτήτες αλλά χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση δράσεων που προάγουν τον κοινωνικό σκοπό της επιχείρησης)


Μοντέλο διοίκησης / διαχείρισης

Υπεύθυνο, διαφανές και συμμετοχικό
(ειδικά το «συμμετοχικό» στοιχείο παραπέμπει στη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του φορέα εκπροσώπων των εργαζομένων ή/και των πελατών – ωφελούμενων ή/και άλλων ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από την δράση του φορέα όπως π.χ. εκπρόσωποι ευάλωτων ομάδων στην υποστήριξη των οποίων επιδιώκει να συμβάλλει ο φορέας, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων ή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δρουν στο ίδιο πεδίο ενδιαφέροντος κοκ.)