Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Κοινωνική Οικονομία (Social Economy)

Τα όργανα της Ε.Ε. ορίζουν ως Κοινωνική Οικονομία (Social Economy) τον τομέα που περιλαμβάνει:

1. Τους φορείς με ειδικό νομικό καθεστώς (bodies with a specific legal status), δηλαδή:

  • τους συνεταιρισμούς (cooperatives),
  • τα ιδρύματα (foundations),
  • τις ενώσεις προσώπων (associations) όπως π.χ. σωματεία, αστικές εταιρίες κλπ.,
  • τις αλληλασφαλιστικές εταιρείες (mutual societies).

2. Τις κοινωνικές επιχειρήσεις με μορφή εμπορικής εταιρείας (social enterprises in the form of private or public limited company).

Ο συγκεκριμένος ορισμός αξιοποιείται ειδικά για τις ανάγκες των σχετικών πολιτικών της ίδιας της Ε.Ε. και δεν είναι δεσμευτικός για τα Κράτη Μέλη.

(Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας», COM (2011)682/25.10.2011, σελ. 3).

Εάν και ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας (όπως αυτός ορίζεται από τα όργανα της Ε.Ε.) δεν παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό ανάπτυξης σε όλα τα Κράτη Μέλη, στις χώρες όπου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος χαρακτηρίζεται από σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, υψηλή ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης και σημαντική συμβολή στο εθνικό ΑΕΠ (με ανώτερο το ποσοστό 10% που παρατηρείται στη Γαλλία). Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ε.Ε. για το 2021:

  • ο αριθμός των φορέων κοινωνικής οικονομίας ανέρχεται σε 2,8 εκ. (10% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.)
  • ο αριθμός των ατόμων που είναι μέλη φορέων κοινωνικής οικονομίας ανέρχεται σε 160 εκ.
  • ο αριθμός των ατόμων που είναι εργαζόμενοι φορέων κοινωνικής οικονομίας ανέρχεται σε 13,6 εκ. (6,2% της συνολικής απασχόλησης στην Ε.Ε.)
  • η εθελοντική εργασία που παρέχεται στο πλαίσιο δράσεων των φορέων κοινωνικής οικονομίας ισοδυναμεί με την εργασία 5,5 εκ. εργαζομένων πλήρους απασχόλησης