Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων ΚΑΛΟ (ΕΜΑΦΚΑΟ)

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (Δεκέμβριος 2022), η μεγάλη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο ΕΜΑΦΚΑΟ φορέων έχουν μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (66%) και σωματείου (19%) (βλ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ.ΑΛ.Ο. Έκθεση 2021-2022, 2023).