Ελλάδα – Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Το Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή (στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, βλ. https://kalo.yeka.gr) και περιλαμβάνει δύο (2) υπο-μητρώα:

1) το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ), στο οποίο εγγράφονται μόνο οι ΚοινΣΕπ, οι ΚοιΣΠΕ ή οι ΣυνΕργ,

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (Δεκέμβριος 2022), η μεγάλη πλειοψηφία (94%) των εγγεγραμμένων στο ΜΚΕ φορέων έχουν μορφή ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας (βλ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ.ΑΛ.Ο. Έκθεση 2021-2022, 2023).

2) το Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων ΚΑΛΟ (ΕΜΑΦΚΑΟ), στο οποίο εγγράφονται οι φορείς που αναγνωρίζονται μεν ως «Φορείς ΚΑΛΟ» αλλά δεν δικαιούνται να εγγραφούν στο ΜΚΕ όπως, κυρίως, σωματεία και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες).

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (Δεκέμβριος 2022), η μεγάλη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο ΕΜΑΦΚΑΟ φορέων έχουν μορφή  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (66%) και σωματείου  (19%) (βλ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ.ΑΛ.Ο. Έκθεση 2021-2022, 2023).

Αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ είναι η Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Οι όροι τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση αρ. 61621/Δ.5.2643/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 56/18.12017).

Κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι φορείς ΚΑΛΟ λαμβάνουν έναν Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΑΓεΜΚΟ), ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις τους. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία των εγγεγραμμένων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης ΚΑΛΟ ( https://kalo.gov.gr/).