Ελλάδα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η Ελληνική νομοθεσία δεν ορίζει τις έννοιες «κοινωνική επιχειρηματικότητα» και «κοινωνική επιχείρηση». Σε κάθε περίπτωση, στο δημόσιο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) επιτρέπεται μόνο η εγγραφή ΚοινΣΕπ, ΚοιΣΠΕ και ΣυνΕργ.

Όλες οι εγγεγραμμένες στο ΜΚΕ κοινωνικές επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ, ΚοιΣΠΕ και ΣυνΕργ) διαθέτουν Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΑΓεΜΚΟ) καθώς και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Ο ΑΓεΜΚΟ και ο Αριθμός ΓΕΜΗ αποδίδονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις από την υπηρεσία που τηρεί το ΜΚΕ (Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας) και πρέπει να αναγράφονται (μαζί με τον ΑΦΜ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις της επιχείρησης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο ΜΚΕ κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο. ( https://kalo.gov.gr/).

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (απολογιστικά στοιχεία οικονομικής χρήσης 2021), το σύνολο των ενεργών εγγεγραμμένων κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα αντιστοιχεί σε 687 φορείς (βλ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ.ΑΛ.Ο. Έκθεση 2021-2022, 2023, σελ. 29).