Άσκηση εξέτασης της χρηματοοικονομικής απόδοσης

Για να ανταποκριθείτε στις ερωτήσεις της Ενότητας 2 του εργαλείου (Χρηματοοικονομικοί πόροι), είναι σημαντικό να έχετε μία σαφή εικόνα για τα βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικής απόδοσης του φορέα σας. Μία χρήσιμη άσκηση που θα σας βοηθήσει είναι η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα.

Πίνακας χρηματοοοικονομικής απόδοσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

Ο φορέας μπορεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις

Τρέχουσα αναλογία κυκλοφορούντος ενεργητικού / τρεχουσών υποχρεώσεων

Ο φορέας διαθέτει πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη μελλοντικών ελλειμμάτων

Συσσωρευμένο ετήσιο πλεόνασμα (λειτουργικό αποθεματικό)

Ο φορέας έχει επαρκείς χρηματικές αποδόσεις από τις επενδύσεις του

 • Απόδοση επένδυσης (εάν ο φορέας έχει επενδυμένα κεφάλαια)
 • Απόδοση στοιχείων ενεργητικού (καθαρά κέρδη/αξία συνολικού ενεργητικού)

Ο φορέας μπορεί να διαχειριστεί το χρέος του (εφόσον έχει χρέος)

Δείκτης χρέους προς στοιχεία ενεργητικού

Ο φορέας διευρύνει τον κύκλο (σε αριθμό και αξία) των χορηγών και των εταίρων του

 • Αριθμός αναφορών, παραθέσεων και παραπομπών στον φορέα από χορηγούς και εταίρους
 • Αριθμός χορηγών και εταίρων
 • Συνολικό ποσό δωρεών σε Ευρώ
 • Ποσό δωρεών ανά χορηγό

Οι πηγές εσόδων του φορέα είναι διαφοροποιημένες

 • Συνολικό ποσό εσόδων ανά πηγή
 • Ποσοστό % των πωλήσεων ανά πελάτη
 • Ποσοστό % συνολικών εσόδων από τους 3 καλύτερους πελάτες

ΠΡΟΣΟΧΗ – αν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματικότητα η φράση «έσοδα από τις πωλήσεις» αντικαθίσταται με την φράση «έσοδα από την παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών» και η φράση «πελάτης / πελάτες» αντικαθίσταται με την φράση «χρηματοδότης / χρηματοδότες».

Ως “έσοδα από την παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών” νοούνται τα έσοδα του φορέα που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένη υπηρεσία ή συγκεκριμένο προϊόν και ειδικότερα:

(α) τα έσοδα από την ίδια συμμετοχή των χρηστών στο κόστος συγκεκριμένης υπηρεσίας / προϊόντος που λαμβάνουν από τον φορέα (περιλαμβάνεται εδώ και η τακτική συνδρομή μελών μόνο, όμως, εφόσον συνδέεται με δικαίωμα λήψης συγκεκριμένων υπηρεσιών από τον φορέα) και

(β) τα έσοδα από την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας / προϊόντος από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα όπως π.χ. ασφαλιστικό ταμείο του ωφελούμενου, εργοδότης του ωφελούμενου, δημόσια αρχή που έχει αναθέσει στον φορέα σας την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας / προϊόντος κλπ. (δεν περιλαμβάνονται εδώ οι δημόσιες επιχορηγήσεις ή ιδιωτικές χορηγίες προς τον φορέα που αφορούν το συνολικό του έργο και δεν συνδέονται με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών)

Αντίστοιχα, ως “χρηματοδότες” νοούνται είτε οι χρήστες που καταβάλλουν ίδια συμμετοχή είτε οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς που χρηματοδοτούν την παροχή μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας / προϊόντος.

Ο φορέας καλύπτει όλα τα κόστη παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών του με έσοδα από τις πωλήσεις

Ποσοστό % καθαρό περιθώριο (καθαρό ÷ πωλήσεις x100 ή καθαρό κέρδος = πωλήσεις – συνολικές δαπάνες)

ΠΡΟΣΟΧΗ – αν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματικότητα βλ. παραπάνω

Έχουμε αρκετά έσοδα από τις πωλήσεις μας και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε έλλειμμα που μπορεί να προκύψει από την δυσλειτουργία ή απώλεια άλλων πηγών εσόδων

 • Ποσοστό ανάκτησης κόστους της δραστηριότητας (επιχειρηματικά κόστη / έσοδα από πωλήσεις, όπου τα επιχειρηματικά κόστη δεν περιλαμβάνουν τα κοινωνικά κόστη που άμεσα υποστηρίζουν την αποστολή του φορέα)
 • Ποσοστό % των εσόδων από πωλήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ – αν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματικότητα, βλ. παραπάνω)

Ο φορέας καλύπτει τα κόστη προώθησης των πωλήσεων του με τα έσοδα από τις πωλήσεις

Ποσοστό % μικτό περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος ÷ πωλήσεις x 100)

ΠΡΟΣΟΧΗ – αν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματικότητα, βλ. παραπάνω)

Ο φορέας μεγιστοποιεί τα κέρδη ανά προϊόν/υπηρεσία

Αλλαγή σε περιθώριο κέρδους ανά προϊόν/υπηρεσία (ή γράφημα με κατανομή ανά χρονικές περιόδους)

ΠΡΟΣΟΧΗ – αν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματικότητα, το ζητούμενο δεν είναι η μεγιστοποίηση κέρδους αλλά η μείωση του κόστους του προϊόντος / υπηρεσίας (που επιφέρει εξοικονόμηση πόρων για τον ίδιον τον φορέα προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες περισσοτέρων ωφελούμενων με τον ίδιο προϋπολογισμό ή/και για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στο κόστος της υπηρεσίας που λαμβάνουν με ίδιους πόρους ή/και για τους χρηματοδότες του φορέα ιδίως όταν ανήκουν στον δημόσιο τομέα)

Ο φορέας μεγιστοποιεί τα έσοδα και ελέγχει κόστη για αύξηση κερδών

 • Έσοδα σε ευρώ ανά προϊόν/υπηρεσία
 • Κατανομή εσόδων/δομή κόστους από καταστάσεις λογαριασμών αποτελεσμάτων
 • Αλλαγή στα έσοδα ανά προϊόν/υπηρεσία (ή γράφημα με κατανομή ανά χρονικές περιόδους)

ΠΡΟΣΟΧΗ – αν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματικότητα, βλ. παραπάν