Άσκηση εξέτασης της οργανωσιακής απόδοσης

Για να ανταποκριθείτε στις ερωτήσεις της Ενότητας 3 του εργαλείου (Οργάνωση), είναι σημαντικό να έχετε μία σαφή εικόνα για τα βασικά στοιχεία οργανωσιακής απόδοσης του φορέα σας. Μία χρήσιμη άσκηση που θα σας βοηθήσει είναι η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα.

Πίνακας οργανωσιακής απόδοσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

Το διοικητικό συμβούλιο του φορέα έχει στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία

Αριθμός τοπικών διασυνδέσεων του διοικητικού συμβουλίου

Ο φορέας έχει αξιοσημείωτη εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση έργων

 • Αριθμός ετών εμπειρίας
 • Αριθμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων / δράσεων
 • Κατάλογος επιτευγμάτων / ορόσημων
 • Κατάλογος εργαζομένων ή/και συμβαλλόμενων μερών

Ο φορέας συνιστά πόλο έλξης για εθελοντές

 • Αριθμός εθελοντών
 • Αριθμός ωρών εθελοντικής απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Ο φορέας αξιοποιεί αποτελεσματικά τον χρόνο των εθελοντών

Αξία σε ευρώ των εθελοντικών ωρών

Ο φορέας συνιστά πόλο έλξης για μέλη

 • Αριθμός συνόλου μελών
 • Αριθμός νέων μελών
 • Αριθμός πρώην μελών που επιστρέφουν
 • Δημογραφικό προφίλ των μελών (ηλικία, φύλο, κατοικία)
 • Αριθμός μελών (ή ποσοστό % μελών επί του συνόλου) που συμμετέχουν ενεργά σε συγκεκριμένες δράσεις
 • Ποσοστό % μελών που δηλώνουν ικανοποιημένα από τον φορέα
 • Συστάσεις / αναφορές από μέλη που εξαίρουν την εμπειρία τους
 • Ποσοστό % μελών που έρχονται με προσωπική σύσταση

Ο φορέας συνιστά πόλο έλξης για εργαζομένους

 • Δείκτης κινητικότητας προσωπικού
 • Χρόνος (ημέρες) για πλήρωση κενής θέσης
 • Πηγή προσλήψεων
 • Λόγοι απόλυσης
 • Δείκτης απουσιών
 • Συνολική ικανοποίηση εργαζομένων
 • Αναλογία απαιτούμενων δεξιοτήτων / διαθέσιμων δεξιοτήτων

Ο φορέας υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του να εξελιχθεί και να επιτύχει τους στόχους του

 • Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου απόδοσης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής για το ανθρώπινο δυναμικό / ικανοποίηση συμμετεχόντων
 • Ικανοποίηση προσωπικού με δυνατότητες ανάπτυξης

Ο φορέας αμείβει ικανοποιητικά το προσωπικό του

 • Ωρομίσθιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο στον οικείο τομέα
 • Αξία λοιπών παροχών σε σύγκριση με τον μέσο όρο στον οικείο τομέα
 • Άποψη των εργαζομένων για τις αμοιβές και τις παροχές που λαμβάνουν