Στην Ενότητα 3 εξετάζονται θέματα ηγεσίας / διοίκησης / λήψης αποφάσεων καθώς και θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και εσωτερικής διάρθρωσης του φορέα σας. Πρόκειται για πεδία με εξαιρετικά μεγάλη σημασία καθώς, αφενός, επηρεάζουν καταλυτικά την κοινωνική και οικονομική απόδοση του φορέα, αφετέρου, αφορούν στον ευαίσθητο (ειδικά για τους κοινωνικούς φορείς) τομέα των ανθρώπινων σχέσεων. Παράλληλα, είναι πεδία που παρουσιάζουν πιο σύνθετες προκλήσεις για τους φορείς ΚΑΛΟ σε σχέση με τους κερδοσκοπικούς φορείς της αγοράς καθώς:

  • τα πρόσωπα που ασκούν ηγεσία σε φορείς ΚΑΛΟ μπορεί να μην έχουν ειδικές γνώσεις σε θέματα διοίκησης αλλά να κινητοποιούνται, κυρίως, από το πάθος τους να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού,
  • η διαμόρφωση της διοικητικής ομάδας ενός φορέα ΚΑΛΟ και η κατανομή αρμοδιοτήτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν τα επιτελικά στελέχη ενός φορέα ΚΑΛΟ είναι περισσότερα και πιο σύνθετα,
  • η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ενός φορέα ΚΑΛΟ είναι πιο απαιτητική καθώς συνδυάζει τη διαχείριση εθελοντών και εργαζομένων και εμπεριέχει την καλλιέργεια ιδιαίτερων στοιχείων (συνεργατική κουλτούρα, δέσμευση του προσωπικού του στο όραμα και τις αξίες του εργοδότη κ.ο.κ.).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ηγεσία, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στους φορείς ΚΑΛΟ, μπορείτε να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο κινητοποίησης & ενδυνάμωσης στελεχών φορέων ΚΑΛΟ και στο Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών για κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ερώτημα 3.3 (για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα) / Ερώτημα 3.2 (για ΚοιΣΠΕ)

Η επιχειρησιακή δομή μπορεί να περιλαμβάνει την διοίκηση ανθρώπινων πόρων, τη διάρθρωση οργανικών μονάδων, τη σχέση μεταξύ διοίκησης, ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης (ή παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών στους ωφελούμενους εάν πρόκειται για φορέα ΚΑΛΟ που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

Ερώτημα 3.5 (για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα) / Ερώτημα 3.4 (για ΚοιΣΠΕ)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον πέντε (5) σχετικών δράσεων που οργάνωσε ο φορέας σας για τα στελέχη του (ή που οργάνωσε άλλος φορέας και στα οποία αποδεδειγμένα μετείχαν οι εργαζόμενοι μετά από απαίτηση του φορέα σας) κατά την τελευταία 5ετία.

Η επιλογή της 2ης απάντησης (πολύ καλή επίδοση) προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) δράσεων ευαισθητοποίησης που οργάνωσε ο φορέας σας για τα στελέχη του (ή που οργάνωσε άλλος φορέας και στα οποία αποδεδειγμένα μετείχαν οι εργαζόμενοι μετά από απαίτηση του φορέα σας) κατά την τελευταία 5ετία.