Στην Ενότητα 2 εξετάζονται θέματα χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας του φορέα σας με έμφαση στις πηγές άντλησης χρηματοοικονομικών πόρων, στη σταθερότητα του δικτύου που αξιοποιείται για τη διασφάλιση απρόσκοπτης ροής πόρων καθώς και στον βαθμό εξάρτησης από συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αυτονομία της δράσης του.

Η αποδοτικότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στους φορείς ΚΑΛΟ δεν πρέπει να υποτιμάται γιατί αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την βιωσιμότητά τους, την ανεξαρτησία τους και την ικανότητά τους να επιτύχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Παράλληλα, η παρακολούθηση / έλεγχος των χρηματοοικονομικών δεδομένων μέσω λογιστικού συστήματος συνιστά εκ του νόμου υποχρέωση για τους φορείς ΚΑΛΟ αλλά και πηγή άντλησης στοιχείων που καλούνται να παρουσιάσουν στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. δημόσιες αρχές, χορηγοί κλπ.) – μεταξύ άλλων – και για να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου τους.