Η Ενότητα 11 εξετάζει τον βαθμό στον οποίο ο φορέας σας αξιοποιεί διαδικασίες αξιολόγησης του κοινωνικού του αντικτύπου. Σε περίπτωση που ο φορέας σας έχει ενεργοποιήσει τέτοιες διαδικασίες, θα πρέπει να είστε σε θέση να παρουσιάσετε την προσέγγιση που ακολουθείτε, τους δείκτες που χρησιμοποιείτε και τις μεθόδους με τις οποίες συλλέγετε τα στοιχεία.

Για να μάθετε περισσότερα για τις μεθόδους και τις διαδικασίες μέτρησης αντικτύπου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Κοινωνικού Αντικτύπου.

Ερώτημα 11.2

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) προϋποθέτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) μετρήσιμοι στόχοι και για κάθε στόχο τουλάχιστον ένας (1) βασικός δείκτης απόδοσης που χρησιμοποιεί ο φορέας σας.

Άσκηση: Αντίκτυπος ως προς την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Σε ποιόν έχει η δράση μας αντίκτυπο;

Αλλαγές

Περιγραφή αλλαγών

Φύση αλλαγών

Νοικοκυριά που υποφέρουν από ενεργειακή φτώχεια

 

 

 

 

Αύξηση γνώσεων αναφορικά με ενεργειακή κατανάλωση

Κατανόηση λογαριασμών ρεύματος

Μείωση συγκρούσεων με ενεργειακούς παρόχους

Άμεση

 

Αλλαγή συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας του σπιτιού

Υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς του νοικοκυριού

Άμεση

 

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης

Βελτίωση κατάστασης σπιτιού ως προς τη θερμοκρασία και την υγρασία

Μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στο σπίτι

Άμεση

 

Βελτίωση οικονομικής κατάστασης νοικοκυριού

Εξοικονόμηση χρημάτων

Έξοδος από ενεργειακή φτώχεια

Μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία, μικρότερη εξάρτηση από κοινωνικούς φορείς, κυβερνητικές επιδοτήσεις

Άλλη χρήση χρημάτων που εξοικονομούνται

Άμεση


Έμμεση

 

Βελτίωση υγείας

Κατάσταση υγείας

Κατάσταση υγείας παιδιών

Έμμεση

 

Καλύτερη οικιακή διαβίωση

Γενική άποψη ενοίκων σπιτιού

Επανιδιοποίηση οικίας

Άμεση

Ενδεικτικά παραδείγματα δεικτών:

Δημιουργούμε κατάλληλες θέσεις εργασίας

Αριθμός θέσεων που δημιουργήθηκαν (πλήρους, μερικής απασχόλησης)
Συνολικές ώρες απασχόλησης
Κατάλογος εμποδίων για απασχόληση (σύμφωνα με τους ωφελούμενους)
Δημογραφικό προφίλ ωφελούμενων
Αριθμός ωφελούμενων
Αριθμός ωρών πραγματικής εργασίας (συνολικά και ανά ωφελούμενο)
Προφίλ θέσεων απασχόλησης (ανειδίκευτες/ειδικευμένες)

 Βοηθούμε τα άτομα σε επισφαλή κατάσταση να σταθεροποιήσουν τη ζωή τους και να αναπτύξουν δεξιότητες διαβίωσης

Κατάλογος δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν/καλλιεργήθηκαν
Ποσοστό% αύξησης τέτοιων δεξιοτήτων
Παραθέσεις από πρόσωπα που δίνουν μια καλή εικόνα της δράσης

 Καλύπτουμε κρίσιμες ανάγκες στέγασης στην κοινότητα

Περιγραφή των ωφελούμενων από τις δράσεις στέγασης
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση αντιμετωπίζει τις στεγαστικές ανάγκες
Αριθμός προσώπων/οικογενειών που τοποθετούνται σε αξιοπρεπή στέγαση

 Βελτιώνουμε την πρόσβαση σε θρεπτικά γεύματα

Αριθμός γευμάτων που προσφέρθηκαν
Διατροφική συνεισφορά