Η Ενότητα 10 εστιάζει στον αντίκτυπο του φορέα σας στο φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί και δραστηριοποιείται. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, οι φορείς ΚΑΛΟ διακρίνονται για την ικανότητά τους να δημιουργούν θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ιδίως, σε τοπικό επίπεδο (μέσω π.χ. της εύρεσης νέων πρωτότυπων λύσεων για τις τοπικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προκλήσεις, της δημιουργίας νέων αγορών με βιώσιμα προϊόντα / υπηρεσίες που αλλάζουν τις καταναλωτικές συμπεριφορές, της συμβολής στην τοπική παραγωγικότητα και την ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, της ανάδειξης τοπικών αναγκών και πλεονεκτημάτων, της δημιουργίας εισοδήματος για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κ.ο.κ.).

Ερώτημα 10.1

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικές έρευνες ή μελέτες που διαθέτει ο φορέας σας (π.χ. έρευνες ικανοποίησης χρηστών, έρευνες μετα-παρακολούθησης, μελέτες σχετικά με τα θέματα αυτά κλπ.)

Ερώτημα 10.3

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικές έρευνες / δεδομένα που διαθέτει ο φορέας σας (π.χ. σχετικές έρευνες, μελέτες αντικτύπου, άλλα δεδομένα / στοιχεία που διαθέτει ο φορέας σας)

Ερώτημα 10.4

Εάν ο φορέας σας έχει ως σκοπό την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικές έρευνες /δεδομένα που διαθέτει ο φορέας σας (π.χ. σχετικές έρευνες ή μελέτες αντικτύπου, άλλα δεδομένα / στοιχεία που διαθέτει ο φορέας σας)