Στην Ενότητα 1 εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο φορέας σας διαμορφώνει το όραμά του και διατυπώνει την αποστολή του καθώς, επίσης, και ο τρόπος που ενσωματώνει τις αξίες, το όραμα και την αποστολή του στην λειτουργική του φιλοσοφία.

Ερώτημα 1.1 (μόνο για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) προϋποθέτει ότι το καταστατικό του φορέα σας αναφέρει ρητά ένα ή περισσότερα συγκεκριμένο/α κοινωνικό/ά ή περιβαλλοντικό/ά πρόβλημα/τα, η αντιμετώπιση του/των οποίων συνιστά τον πρωταρχικό του σκοπό

Ερώτημα 1.2 (για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα) / Ερώτημα 1.1 (για ΚοιΣΠΕ)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) προϋποθέτει ότι ο φορέας σας έχει θέσει τουλάχιστον δύο (2) μετρήσιμους στόχους που συνδέονται με το όραμά του και για κάθε έναν από αυτούς παρακολουθεί τουλάχιστον ένα (1) Βασικό Δείκτη Απόδοσης. Σχετικά με τη σημασία και τις μεθόδους καθορισμού μετρήσιμων στόχων (π.χ. στόχοι SMART) βλ. στο Εγχειρίδιο κινητοποίησης και ενδυνάμωσης στελεχών φορέων ΚΑΛΟ)

Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης ή ΒΔΑ (Key Performance Indicators / KPIs) χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την μέτρηση των βασικών εκροών (μετρήσιμων αποτελεσμάτων) ενός φορέα. Υπάρχουν πολλά είδη ΒΔΑ (ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων, οδηγοί δείκτες και δείκτες υστέρησης, χρηματοοικονομικοί δείκτες κ.ο.κ.) και η χρησιμοποίησή τους βοηθά τον ενδιαφερόμενο φορέα:

  • να προσδιορίζει ορθολογικά τους στόχους του και τις διαδικασίες επίτευξής τους («τι», «πόσο», «ποιος», «πού» και «πότε»),
  • να αξιολογεί διαρκώς την πρόοδο που έχει επιτύχει σε σχέση με τους στόχους του,
  • να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεται σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του,
  • να παρακολουθεί την απόδοσή του σε πραγματικό χρόνο και να προχωρεί εγκαίρως σε διορθωτικές παρεμβάσεις,
  • να κινητοποιεί τα στελέχη και τους εργαζομένους για την ενίσχυση της παραγωγικότητας όταν αυτό είναι αναγκαίο,
  • να παρέχει ακριβή και έγκυρη πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την πορεία του φορέα σε σχέση με τις προβλέψεις,
  • να συγκρίνει την απόδοσή του σε σχέση με άλλους φορείς με παρεμφερή δραστηριότητα.

Για να δείτε παραδείγματα ΒΔΑ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.qlik.com/us/kpi/kpi-examples

Ερώτημα 1.3 (μόνο για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα άρθρα του καταστατικού του φορέα σας, όπου διατυπώνονται ρητά οι αξίες, το όραμα και η αποστολή του.

Η επιλογή της 2ης απάντησης (πολύ καλή επίδοση) προϋποθέτει ότι υπάρχει συγκεκριμένο κανάλι/ια που ο φορέας σας χρησιμοποιεί για την τακτική επικοινωνία αξιών, οράματος και αποστολής όπως π.χ. συγκεκριμένα σημεία στην ιστοσελίδα του ή/και εξειδικευμένα εργαλεία όπως εκθέσεις, αναφορές, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κλπ. που αναφέρονται (ή αναφέρονται μεταξύ άλλων και) στις αξίες, το όραμα και την αποστολή του.

Ερώτημα 1.4 (μόνο για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) προϋποθέτει ότι ο φορέας σας έχει διεξάγει τουλάχιστον μία (1) έρευνα αγοράς κατά την τελευταία διετία.

Η ανάλυση αγοράς αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις καθώς τις βοηθά να αντιληφθούν την ελκυστικότητα και την δυναμική της αγοράς στην οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Για τους φορείς ΚΑΛΟ, οι έρευνες αγοράς είναι επίσης χρήσιμες γιατί τους βοηθούν να οριοθετήσουν τα κοινωνικά / περιβαλλοντικά προβλήματα που ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν ή τις κοινωνικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να καλύψουν και, συνεπώς, να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των δράσεών τους. Οι έρευνες αγοράς παρέχουν σε έναν φορέα ΚΑΛΟ τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν:

  • να εντοπίσει δυνατά και αδύνατα σημεία καθώς, επίσης, ευκαιρίες και απειλές (SWOT analysis),
  • να σχεδιάσει ορθολογικά τις δράσεις του και να προετοιμάσει αποτελεσματικά την υλοποίησή τους (διάγνωση και κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό / εξοπλισμό / εγκαταστάσεις / αναλώσιμα / προωθητικές ενέργειες κ.ο.κ.)

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής ερευνών αγοράς και τις αντίστοιχες τεχνικές, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kemel.gr/library/pos-na-kano-erevna-agoras

Ερώτημα 1.5 (για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα) / Ερώτημα 1.2 (για ΚοιΣΠΕ)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) θα πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) σχετικών παρεμβάσεων του φορέα σας κατά την τελευταία 5ετία (π.χ. συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση για σχέδιο νόμου, επιστολή σε δημόσιο φορέα ή ανεξάρτητη αρχή για την επίλυση ενός προβλήματος που συνδέεται με δημόσια πολιτική, εκπροσώπηση του φορέα σε επιτροπή ή άλλο όργανο όπου μετέχουν και εκπρόσωποι δημόσιων φορέων, θεσμική συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα για την επίλυση προβλημάτων όπως λ.χ. συμμετοχή σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα για την βελτίωση μίας υφιστάμενης υπηρεσίας κλπ).

Ερώτημα 1.6 (για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα) / Ερώτημα 1.3 (για ΚοιΣΠΕ)

Η επιλογή της 1ης απάντησης (άριστη επίδοση) προϋποθέτει ότι ο φορέας σας διατηρεί γενική και μακροπρόθεσμη συνεργασία με τουλάχιστον δύο (2) φορείς ΚΑΛΟ ή δίκτυα και η συνεργασία αυτή αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο (π.χ. Μνημόνιο Συνεργασίας, Πιστοποιητικό Μέλους δικτύου – ένωσης φορέων κ.ο.κ.)

Ερώτημα 1.7 (για ΚοινΣΕπ, ΣυνΕργ και φορείς ΚΑΛΟ που δεν ασκούν επιχειρηματικότητα) / Ερώτημα 1.4 (για ΚοιΣΠΕ)

Η επιλογή της 2ης απάντησης (πολύ καλή επίδοση) προϋποθέτει ότι ο φορέας σας δεν παρουσιάζει έλλειμμα