Προσδιορισμός ενδιαφερομένων μερών

Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι μία συμμετοχική διαδικασία καθώς απαιτεί την εμπλοκή όλων των «ενδιαφερομένων μερών» (δηλ. όλων των προσώπων που επηρεάζουν την λειτουργία και τη δράση ενός φορέα ΚΑΛΟ ή επηρεάζονται από αυτήν π.χ. μέλη, εργαζόμενοι, πελάτες ή/και ωφελούμενοι, εθελοντές, χορηγοί, φορείς που παραχωρούν στον φορέα ειδικά πλεονεκτήματα όπως την χρήση ακινήτου κ.ο.κ.). Συνεπώς, πριν την έναρξη της διαδικασίας μέτρησης του αντικτύπου, θα πρέπει να έχετε προσδιορίσει και καταγράψει τα «ενδιαφερόμενα μέρη» του δικού σας φορέα. Η άσκηση αυτή θα σας βοηθήσει να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 5.5 και 9.4 του εργαλείου.

Κατά τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων μερών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω δύο πίνακες. Ο πρώτος στοχεύει στην αποτύπωση των σημαντικότερων ενδιαφερομένων μερών (βαθμός επιρροής που το κάθε μέρος ασκεί στον φορέα ή δέχεται από αυτόν και σημασία του κάθε μέρους για την λειτουργία / δράση του φορέα). Ο δεύτερος στοχεύει στην ποιοτική ανάλυση της επιρροής κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πίνακα αποτύπωσης εμπλεκόμενων μερών

 

Σημασία εμπλεκόμενου μέρους

Επιρροή εμπλεκόμενου μέρους

Άγνωστη

Μικρή

Μέτρια

Μεγάλη

Άγνωστη

 

 

 

 

Μικρή ή καθόλου

 

 

 

 

Μέτρια

 

 

 

 

Μεγάλη

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πίνακα ανάλυσης εμπλεκόμενων μερών

Στοιχεία ενδιαφερόμενου μέρους 1 (επωνυμία, φορέας, όνομα κ.λπ.):

Πρόσωπο επαφής με το ενδιαφερόμενο μέρος

 

Αντίκτυπος του φορέα μας στο ενδιαφερόμενο μέρος (χαμηλός, μέτριος, ισχυρός)

 

Επιρροή του ενδιαφερόμενου μέρους στην δράση του φορέα μας (χαμηλή, μέτρια, ισχυρή)

 

Σημασία ενδιαφερόμενου μέρους για τον φορέα μας

 

Πώς μπορεί το ενδιαφερόμενο μέρος να συνεισφέρει στη δράση μας;

 

 

 

Πώς μπορεί το ενδιαφερόμενο μέρος να εμποδίσει τη δράση μας;