Προβληματισμός ως προς τις αξίες, το όραμα και την αποστολή

Οι αξίες, το όραμα και η αποστολή ενός φορέα ΚΑΛΟ συγκροτούν τον πυρήνα της ύπαρξής του και, συνεπώς, καθορίζουν την ταυτότητά του και αποτελούν την βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η δράση του.

Ενόψει των παραπάνω, ο προβληματισμός σε σχέση με τις αξίες, το όραμα και την αποστολή του φορέα σας είναι μία προ-απαιτούμενη άσκηση για την τεκμηρίωση του συνόλου των απαντήσεων του εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου και, ιδίως, των απαντήσεων στα ερωτήματα 1.1, 1.2, 1.3, 3.4, 4.4, 4.5 και 9.1.

Οι αξίες

Οι αξίες είναι οι βαθιές μας πεποιθήσεις περί του τι είναι σωστό και τι λάθος. Η αξιακή συγκρότηση ενός φορέα ΚΑΛΟ είναι ο πυρήνας της ύπαρξης του – ο κρίσιμος μοχλός που εγείρει τα ηθικά πρότυπα που διαπνέουν τη λειτουργία του, καθοδηγεί τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις του, κινητοποιεί συναισθηματικά το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τους υποστηρικτές του και, κυρίως, τροφοδοτεί την δέσμευση των μελών του στον κοινωνικό του σκοπό ακόμη και ενόψει αντίξοων συνθηκών.

Οι αξίες του φορέα σας θα πρέπει να είναι σαφείς και ουσιαστικές και να αποπνέουν ειλικρίνεια και εντιμότητα. Παράλληλα, ο φορέας σας πρέπει να εφαρμόζει τις αξίες αυτές σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του και, κυρίως, να μην υιοθετεί πρακτικές που τις προσβάλλουν. Για παράδειγμα, μία κοινωνική επιχείρηση που διακηρύσσει ότι το ηθικό εμπόριο είναι μία από τις αξίες της, δεν νοείται να προμηθεύεται μη ηθικά προϊόντα με τη δικαιολογία ότι δεν αντέχει το υψηλότερο κόστος των ηθικών προϊόντων. Αντίθετα, οφείλει να βρει λύσεις που να διασφαλίζουν την βιωσιμότητά της παρά την πρόσθετη αυτή οικονομική επιβάρυνση. Γιατί οι αξίες έχουν… αξία μόνον όταν τις ακολουθούμε πιστά – όσο και αν μας κοστίζουν (και κυρίως όταν μας κοστίζουν).

Για να προσδιορίσετε τις αξίες του φορέα σας:

  • Αναρωτηθείτε «για ποιο λόγο υπάρχει ο φορέας;» και «τι ακριβώς επιχειρεί να κάνει;»
  • Εξετάστε τις αποφάσεις, τις συμπεριφορές, τις πρακτικές του φορέα. Εκφράζουν συγκεκριμένες αξίες και, αν ναι, ποιες; Εάν ο φορέας έχει ήδη διακηρύξει τις αξίες του, υπάρχουν αποφάσεις / συμπεριφορές / πρακτικές που δεν είναι συμβατές με αυτές τις αξίες; Τι θα μπορούσε να γίνει για να αποκατασταθεί η ισορροπία;

Το όραμα

Το όραμα συνιστά μια σαφώς διαρθρωμένη και προσανατολισμένη προς το αποτέλεσμα εικόνα του μέλλοντος που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε – ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα και που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Το όραμα ενός φορέα ΚΑΛΟ πρέπει να συνδυάζει τρία βασικά στοιχεία:

  • Τον σκοπό για τον οποίο ο φορέας ιδρύθηκε και λειτουργεί, το κοινωνικό πρόβλημα που θέλει να επιλύσει ή την κοινωνική ανάγκη θέλει να καλύψει (Γιατί υπάρχει ο φορέας;)
  • Την σαφή εικόνα του μέλλοντος που ο φορέας επιδιώκει να δημιουργήσει ως προς το κοινωνικό πρόβλημα ή την κοινωνική ανάγκη που τον απασχολεί (Ποια αλλαγή θα επιφέρει η δράση του φορέα;)
  • Τις αξίες του φορέα που αποτελούν το υπόβαθρο του οράματός του (Πώς θα επιτύχει την αλλαγή ο φορέας; Ποια μέσα θεωρεί θεμιτά και ποια αθέμιτα;)

Για να διαμορφώσετε / διατυπώσετε το όραμα του φορέα σας, επεξεργαστείτε και συνθέστε τα τρία παραπάνω στοιχεία.

Διαμόρφωση οράματος

Η αποστολή

Η αποστολή διαφέρει από το όραμα γιατί εστιάζει περισσότερο στις διαδικασίες υλοποίησης / μέσα επίτευξης του οράματος. Π.χ., εάν ένας φορέας ΚΑΛΟ επιδιώκει να συμβάλλει στην καταπολέμηση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού μέσω της παροχής υπηρεσιών γονεϊκής υποστήριξης:

  • το όραμά του μπορεί να συνοψιστεί ως «Η δημιουργία ενός κόσμου όπου κάθε παιδί θα είναι ελεύθερο από τον εκφοβισμό» (η αλλαγή που ο φορέας θέλει να πετύχει με την δράση του)
  • η αποστολή του μπορεί να συνοψιστεί ως εξής «Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης των γονιών σε θέματα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού» (τρόπος δράσης για την επίτευξη της αλλαγής).

Η δήλωση αποστολής ενός φορέα ΚΑΛΟ πρέπει να είναι ευσύνοπτη, συγκεκριμένη και να παραπέμπει σε μετρήσιμα μεγέθη (στο παραπάνω παράδειγμα, λόγου χάρη, μετρήσιμα μεγέθη είναι οι δράσεις γονεϊκής υποστήριξης που υλοποιεί ο φορέας, οι ωφελούμενοι των δράσεων – γονείς και παιδιά, οι επαγγελματίες και εθελοντές που απασχολούνται στην υλοποίηση των δράσεων κλπ.). Σκοπός της είναι να ενημερώσει το εξωτερικό περιβάλλον για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ο φορέας σχεδιάζει να επιφέρει τις αλλαγές που αποτελούν αντικείμενο του οράματός του.

Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε πώς άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν το όραμα, τις αρχές και την αποστολή τους: