Στόχος και περιεχόμενο μίας έκθεσης κοινωνικού αντικτύπου

Στόχος της έκθεσης κοινωνικού αντικτύπου είναι να παρουσιάσει με ευσύνοπτο, εύληπτο και ενδιαφέροντα τρόπο τα επιτεύγματα και τα διδάγματα που προκύπτουν από τη δράση του φορέα σας καθώς και τα μελλοντικά σχέδια του. Συνεπώς, η εκπόνηση μίας εύστοχης έκθεσης αντικτύπου προϋποθέτει ότι έχετε αναλογιστεί ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που επιθυμούν να λάβουν οι αποδέκτες της και έχετε φροντίσει να εστιάσετε σε αυτά χωρίς περιττούς πλατειασμούς.

Ειδικότερα, η έκθεση αντικτύπου πρέπει να απαντά με σαφήνεια στα ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

 • Ποιος είναι ο φορέας (ταυτότητα και φύση)
 • Τι προσπαθεί να επιτύχει ο φορέας, δηλ. ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει ή ποια είναι η κοινωνική ανάγκη που προσπαθεί να καλύψει (όραμα, αξίες)
 • Με ποιο τρόπο προσπαθεί ο φορέας να επιτύχει τον σκοπό του (αποστολή)
 • Με ποιους συνεργάζεται ο φορέας ή από ποιους λαμβάνει υποστήριξη για να επιτύχει τον σκοπό του και να αυξήσει τον αντίκτυπό του (δικτύωση)
 • Ποιες δράσεις έχει ολοκληρώσει ο φορέας και ποια είναι τα αποτελέσματά τους (εκροές, αλλαγές στη ζωή των ωφελούμενων, οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο)
 • Ποια είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση του φορέα (διαχειριστική επάρκεια, διαφάνεια – υπευθυνότητα)
 • Ποια ήταν τα λάθη / οι αποτυχίες / οι κίνδυνοι / τα εμπόδια και πώς ο φορέας τα διαχειρίζεται / αμβλύνει / υπερβαίνει (διδάγματα)
 • Ποιοι είναι τα μελλοντικά σχέδια του φορέα βάσει της σωρευμένης εμπειρίας του.

Για να δείτε ορισμένα παραδείγματα ιδιαίτερα εύστοχων εκθέσεων κοινωνικού αντικτύπου, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Μορφολογικά στοιχεία μίας έκθεσης κοινωνικού αντικτύπου

Μία έκθεση κοινωνικού αντικτύπου πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλή και συνοπτική. Ωστόσο, η προσθήκη ορισμένων ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων μπορούν να της προσδώσουν μεγαλύτερη ευκρίνεια, ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Τέτοια στοιχεία είναι:

 • Τίτλοι με τη μορφή γραφικής απεικόνισης πληροφοριών (τονίζουν τα κρίσιμα στοιχεία και μεγέθη που θέλετε να εντυπωθούν στο μυαλό του αναγνώστη).
 • Φωτογραφίες (προσφέρουν ζωντάνια και επικοινωνιακή δύναμη στα στοιχεία που παραθέτετε).
 • Συνοπτικές μαρτυρίες ενδιαφερόμενων προσώπων (π.χ. ωφελούμενων, εθελοντών κλπ.) και μελέτες περίπτωσης που διανθίζουν το κείμενο και αναδεικνύουν τις αλλαγές που επιφέρει η δράση του φορέα σας.
 • Πρόλογος με προσωπικό μήνυμα του/των επικεφαλής του φορέα (προσδίδει συγκινησιακή φόρτιση και μεταδίδει το πάθος των στελεχών για το όραμα που υπηρετούν)
 • Οδικός χάρτης της ιστορίας του φορέα με τα καίρια σημεία (milestones) της ανάπτυξης και της πορείας του.