Κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει μια κοινωνική επιχείρηση συνεπάγεται κάποιο κόστος. Η κάθε επιχείρηση διαθέτει διαφορετικούς «συντελεστές κόστους», οι οποίοι συσχετίζονται με την παραγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών / προϊόντων. Προκειμένου να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν καλά την «δομή κόστους» (δηλ. τους συντελεστές κόστους ανά δραστηριότητα) και να διατηρούν το κόστος υπό συνεχή έλεγχο.

Οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε τις δομές κόστους της δικής σας επιχείρησης:

  • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συντελεστές κόστους που συνδέονται με την παραγωγή των υπηρεσιών / προϊόντων της επιχείρησης;
  • Η παραγωγή ποιων υπηρεσιών / προϊόντων είναι πιο πολυδάπανη; Πώς μπορεί να ελεγχθεί το κόστος;
  • Ποιες δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την παραγωγή του κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης και ποιο είναι το κόστος τους;
  • Ποιοι πόροι απαιτούνται για την παραγωγή του κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης και ποιο είναι το κόστος τους;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Στις κοινωνικές επιχειρήσεις, η δομή κόστους περιλαμβάνει δαπάνες για την επίτευξη εμπορικών στόχων και δαπάνες για την επίτευξη κοινωνικών στόχων (επίτευξη και επικοινωνία κοινωνικού αντικτύπου). Αυτή είναι μία κρίσιμη ιδιαιτερότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις συμβατικές.
  • Τα κόστη είναι αλληλένδετα με την παραγωγή των υπηρεσιών / προϊόντων, την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες / ωφελούμενους / συνεργάτες και την παραγωγή εσόδων.
  • Η εκτίμηση του κόστους είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ο προσδιορισμός των πόρων, των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των εμπορικών και κοινωνικών στόχων της επιχείρησης.
  • Η άρτια καταγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η κατανόηση του αναμενόμενου κοινωνικού αντικτύπου οδηγεί στην ανάδειξη αλληλένδετων δαπανών.

Παραδείγματα εμπορικού κόστους

Παραδείγματα κόστους κοινωνικού αντικτύπου

Εγκαταστάσεις, μισθοδοσία, εξοπλισμός, μηχανήματα, ασφάλεια, έντυπα, διαφήμιση, επικοινωνία, κόστη τραπεζικών συναλλαγών, οχήματα, μεταφορές, λογιστικά, φόροι, αποσβέσεις, δανειοδοτήσεις, εκπαίδευση κα.

Κόστος υποστήριξης και συμμετοχής, αδειοδοτήσεις, κόστη ανάπτυξης πόρων, κόστη εκτίμησης αντικτύπου, κόστος ευκαιρίας, εκπαίδευση προσωπικού, κόστη ενδυμασίας, κόστος πρόβλεψης