Η επίτευξη τόσο των εμπορικών όσο και των κοινωνικών στόχων μίας κοινωνικής επιχείρησης προϋποθέτει την σύναψη συμμαχιών με άλλους φορείς / επιχειρήσεις (προμηθευτές, υποστηρικτές, χρηματοδότες κλπ.).

Οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν να καταγράψετε τους βασικούς συνεργάτες της δικής σας επιχείρησης:

  • Ποιες συνεργασίες είναι σημαντικές για την επίτευξη των εμπορικών στόχων της επιχείρησης και πόσο ευάλωτη είναι αυτή σε ενδεχόμενη διατάραξη αυτών των συνεργασιών;
  • Ποιες συνεργασίες είναι σημαντικές για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της επιχείρησης και ποια κίνητρα τις υπαγόρευσαν;
  • Πως καταγράφουμε και επικοινωνούμε την κοινωνική αξία στους συνεργαζόμενους φορείς και το εξωτερικό περιβάλλον;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Οι συνεργασίες των κοινωνικών επιχειρήσεων διαφοροποιούνται από αυτές των συμβατικών επιχειρήσεων καθώς μία κοινωνική επιχείρηση συνάπτει εμπορικές συνεργασίες αλλά και συνεργασίες κοινωνικής δράσης. Έτσι, στους συνεργαζόμενους φορείς μίας κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνονται προμηθευτές και δίκτυο διανομών αλλά και ΟΤΑ, πανεπιστήμια, ομάδες δράσης, υποστηρικτές (χορηγοί / πρεσβευτές κλπ.), συν-δημιουργοί αξίας κ.ο.κ.