Ως «κύριες δραστηριότητες» νοούνται οι σημαντικότερες εσωτερικές διεργασίες που θέτει σε εφαρμογή η επιχείρηση για να δημιουργήσει έσοδα και κοινωνική αξία. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται οι παραγωγικές διαδικασίες, οι συνεργασίες, οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα, το εκπαιδευτικό υλικό κλπ..

Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τις κύριες δραστηριότητες της δικής σας επιχείρησης:

  • Ποιες δραστηριότητες αναπτύσσει η επιχείρηση για να δημιουργήσει εμπορική αξία για τους πελάτες της;
  • Ποιες δραστηριότητες αναπτύσσει η επιχείρηση για να δημιουργήσει κοινωνική αξία για τους ωφελούμενούς της και τους πελάτες της;
  • Ποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά ή αλληλεπικαλύπτονται;
  • Πώς μπορεί να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης ως προς τις δραστηριότητες που αναπτύσσει;
  • Πως μπορούν να διορθωθούν δραστηριότητες που προκαλούν συγκρούσεις ή έχουν υψηλό κόστος;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά, δηλαδή να συνεισφέρουν σημαντικά και ταυτόχρονα στην παραγωγή τόσο εμπορικού όσο και κοινωνικού οφέλους. Για παράδειγμα, όταν μία ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης που παρέχει υπηρεσίες catering διευρύνει τις εμπορικές της δραστηριότητες και σε άλλον τομέα (πχ συσκευασία προϊόντων), αυξάνει και τα εμπορικά της έσοδα και τον κοινωνικό της αντίκτυπο (δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες).
  • Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να προκαλούν σύγκρουση ή ανισορροπία μεταξύ εμπορικών και κοινωνικών στόχων. Για παράδειγμα, μία ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης που αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα υψηλής εξειδίκευσης ή έντασης εργασίας περιορίζει τη δυνατότητά της να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για εργαζομένους που ανήκουν σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (όταν πρόκειται για ομάδες που είναι ως επί το πλείστον ανειδίκευτοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε υψηλή ένταση εργασίας λόγω πχ. προβλημάτων υγείας).