Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και οι κοινωνικές επιχειρήσεις εξαρτώνται από ένα μείγμα πηγών εσόδων για να ενισχύσουν την βιωσιμότητά τους. Συνεπώς, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες καλούνται να σχεδιάσουν τις κύριες πηγές εσόδων, επιχορηγήσεων, και χορηγιών στις οποίες στηρίζεται η βιωσιμότητα της κοινωνικής επιχείρησης τους. Ακόμη, πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά την ποσοστιαία συνεισφορά της κάθε πηγής εσόδων στα συνολικά έσοδα, και να αναζητούν νέες πηγές για να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών και κοινωνικού αντικτύπου.

Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε τις ροές εσόδων της δική σας επιχείρησης:

 • Για ποιο «πακέτο αξίας» της επιχείρησης είναι διατεθειμένο το κάθε τμήμα πελατών να πληρώσει;
 • Τι ακριβώς αγοράζουν οι πελάτες της επιχείρησης και πώς επιλέγουν να πληρώνουν;
 • Ποιες πηγές εσόδων μπορούν να διαμορφωθούν σε συνάρτηση με την παραγωγή του κοινωνικού αντικτύπου της επιχείρησης;
 • Πώς μπορεί να εκτιμηθεί / αποτιμηθεί η αξία του αντικτύπου της επιχείρησης;
 • Ποιοι επιπλέον εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής εσόδων υπάρχουν, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να καλύψει το κόστος παραγωγής του κοινωνικού της αντικτύπου;
 • Είναι δυνατός ο διαχωρισμός και η ανάλυση των εσόδων της επιχείρησης μεταξύ εσόδων από τις πωλήσεις και εσόδων που συνδέονται αμιγώς με την κοινωνική δράση;
 • Υπάρχουν συνεργαζόμενοι φορείς που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχείρησης; Εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Μην ξεχνάτε ότι τα κέρδη από την εμπορική δραστηριότητα μίας κοινωνικής επιχείρησης πρέπει να επανεπενδύονται στην επίτευξη του κοινωνικού της σκοπού (δηλ. να αξιοποιούνται για την κάλυψη του κόστους παραγωγής του κοινωνικού της αντικτύπου).
 • Η οικονομική βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης επιτυγχάνεται μόνο όταν το επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται σε ένα μίγμα ρεαλιστικών ροών εσόδων από εμπορικές δράσεις που εξυπηρετούν παράλληλα και την παραγωγή κοινωνικού αντικτύπου. Προβλήματα προκύπτουν όταν το επιχειρηματικό μοντέλο της κοινωνικής επιχείρησης βασίζεται σε μια «συμβιωτική» σχέση μεταξύ εμπορικού και κοινωνικού στόχου η οποία στερείται ισορροπίας.
 • Η βιωσιμότητα μιας ΚΕ έχει τρία επίπεδα: λειτουργικό, οικονομικό και βιωσιμότητα ισολογισμού. Οι εμπορικές πηγές εσόδων που αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σας μοντέλο θα πρέπει να διασφαλίζουν βιωσιμότητα καλύπτοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.
 • Η συνολική βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιτυγχάνεται όταν αυτή αντέχει στο χρόνο και διαθέτει δύο αλληλένδετες όψεις: (α) παράγει αδιάκοπες οικονομικές ροές και (β) ο κοινωνικός της στόχος διατηρείται επίκαιρος και παράγει σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο.